Arbetsmarknadsprognos 2015-2016

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos 2015-2016

9 december 2014

Sysselsättningen ökar med 46 000 år 2015 och ytterligare 59 000 år 2016. Många av jobben kommer inom offentlig sektor. Arbetslösheten minskar från 8,0 procent 2014 till 7,9 procent 2015 och 7,7 procent 2016.

Arbetsförmedlingens prognos visar att arbetsgivarna ser positivt på de kommande åren, även om framtidstron dämpats något sedan i våras. Samtidigt är de offentliga arbetsgivarna mer optimistiska än tidigare och tror på fler anställda inom de flesta av sina verksamhetsområden. De offentliga arbetsgivarna har dock blivit allt mer bekymrade över den knappa tillgången på utbildad arbetskraft.

De tre storstadsregionerna, Stockholms, Västra Götalands och Skåne län får en stark jobbtillväxt, men antalet jobb blir fler i hela landet. Även länen utanför storstadsregionerna gynnas av att de nya jobben främst kommer inom offentliga sektorn.

Men det är ett växande problem att arbetskraftsutbudet utvecklas svagt i allt fler kommuner utanför de tre storstadsregionerna. Detta kommer att försvåra framtida sysselsättningsökningar i dessa delar av landet.

– Det är mycket positivt att det sker ett så stort tillskott av nya jobb. Arbetsförmedlingens arbete med matchning blir en allt tuffare utmaning i en utveckling där antalet arbetssökande med god utbildning minskar i takt med att konjunkturen förstärks. För att lyckas måste vi ha en god framförhållning angående aktuella rekryteringar och det kräver goda kontakter med arbetsgivarna, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör vid Arbetsförmedlingen.

Andelen inskrivna arbetslösa som tillhör grupper med svag ställning på arbetsmarknaden fortsätter att stiga, från cirka 65 procent 2014 till närmare 75 procent 2016. En orsak är att det sker ett stort tillskott av utrikes födda i arbetskraften. Migrationsverket bedömer att antalet personer som beviljas uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande kommer att öka kraftigt under de närmaste åren. På lite längre sikt innebär dock detta ett tillskott till arbetskraften som är nödvändigt för att vi ska kunna öka sysselsättningen.

Prognosen bygger bland annat på intervjuer som Arbetsförmedlingen gjort med 10 000 privata arbetsgivare samt med verksamheter i samtliga kommuner och landsting.

Antalet och andelen arbetslösa i åldersgruppen 16-64 år (baserat på SCB:s Arbetskraftsundersökning)

 • 401 000 personer eller 8,0 procent år 2014
 • 399 000 personer eller 7,9 procent år 2015
 • 390 000 personer eller 7,7 procent år 2016

Kort om prognosen

 • Den ekonomiska tillväxten för 2015 har skruvats ner till något under konsensus. BNP-tillväxten bedöms till 2,0 procent 2014, till 2,3 procent 2015 och till 2,8 procent 2016.
 • Tillväxten drivs främst av privat konsumtion men övriga tillväxtkomponenter ökar i betydelse under framför allt senare delen av 2015 och under 2016.
 • Stark ökning av arbetskraften – tillskott på 94 000 personer på två år genom hög nettoinvandring (16-64 år).
 • Hela arbetskraftens ökning sker bland utrikes födda och nästan hela sysselsättningsökningen på 105 000 sker bland utrikes födda (16-64 år).
 • Jobben tillkommer främst inom tjänstesektorerna varav offentliga tjänster står för den största delen.
 • Det tillkommer även många jobb inom de delar av privat tjänstesektor som främst är beroende av hushållens konsumtion, såsom handel samt hotell och restaurang. Jobben växer även inom transportområdet.
 • Sysselsättningen inom industrin och inom mer företagsnära tjänster utvecklas svagare än väntat 2014, men utvecklingen stärks framför allt under 2016.
 • Arbetslöshetens nedgång hålls tillbaka av ett stort tillskott i arbetskraftsutbudet.
 • Ungdomsarbetslösheten fortsätter att minska, men ungdomar med bristfällig utbildning får fortsatt svårt att finna arbete.
 • Vid slutet av 2016 når andelen inskrivna arbetslösa inom grupper med svag ställning på arbetsmarknaden 75 procent av samtliga inskrivna arbetslösa. (Med svag ställning menas arbetslösa utomeuropeiskt födda, arbetslösa 55-64 år, arbetslösa med funktionsnedsättning och arbetslösa med högst förgymnasial utbildning).
 • I oktober 2014 fanns 50 000 inskrivna arbetslösa med en utbildningsnivå lägre än grundskola och 62 000 personer med en utbildningsnivå som motsvarar grundskola. Två tredjedelar av dessa arbetslösa är i åldrar under 45 år.
 • De tre storstadsregionerna Stockholms, Västra Götalands och Skåne län bedöms nå en fortsatt stark jobbtillväxt till slutet av år 2015. Sysselsättningen väntas även uppvisa en god utveckling i Uppsala, Halland, Östergötland och Örebro.
 • I Gävleborg, Dalarna och Jämtland bedöms sysselsättningsutvecklingen bli svagast, bland annat på grund av ett stagnerande eller minskat arbetskraftsutbud.
 • Bristen på efterfrågad arbetskraft inom privata näringslivet förblir låg även om den ökar något 2016.
 • Bristen på utbildad arbetskraft kommer allt mer att hämma den framtida sysselsättningsutvecklingen inom offentlig sektor.
 • Generationsväxlingen i kombination med minskad befolkning i arbetsföra åldrar försvårar rekryteringarna i allt högre grad i mindre kommuner.

Beställ publikation

Ange rekvisitionsnummer och titel för att beställa publikationen i tryckt format, utan konstnad.

Beställ publikation