Stark utveckling av sysselsättningen

Arbetsmarknadsprognos Östergötlands län 2018

13 december 2017

Östergötland har haft bra jobbtillväxt de senaste åren och antalet sysselsatta väntas fortsätta att öka kraftigt även under 2018. Samtidigt ökar bristen på kvalificerad arbetskraft inom både privat och offentlig sektor.

Arbetsgivarna i Östergötland är bland de mest optimistiska i hela landet. Mest positiva är arbetsgivare inom byggsektorn, men så ligger också bostadsbyggandet på rekordnivåer i länet. Även den privata tjänstesektorn, exempelvis handeln och hotell och restaurangnäringen, är tydligt optimistiska inför det kommande året.

Tack vare en bra jobbtillväxt väntas arbetslösheten i Östergötland att minska nästa år och i slutet av året hamna på 8,5 procent.

Brist på rätt kompetens

Ett hinder för ökad tillväxt är bristen på kvalificerad arbetskraft. Det är ett problem som gäller inom både privat och offentlig sektor. I det privata näringslivet ligger de uppmätta bristtalen på höga nivåer, men inom den offentliga sektorn är bristen på personal ännu större. Det gäller framför allt inom skola, sjukvård och vård- och omsorg, men även inom socialtjänsten har rekryteringsproblemen ökat under senare år.  

Integrationen största utmaningen 

Tillväxten av jobb i Östergötland är bättre än på länge, men det saknas ändå inte utmaningar. Den största utmaningen är nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

- Det är av stor vikt att vi lyckas ta tillvara nyanländas kompetens och det är även en förutsättning för att arbetsmarknaden över huvud taget ska kunna växa, säger Håkan Lindell, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

En annan utmaning är det växande antalet långtidsarbetslösa som saknar gymnasieutbildning. De som saknar gymnasieutbildning har en mycket svag position på arbetsmarknaden. För att motverka långtidsarbetslöshet är olika former av utbildning ett viktigt inslag. Det handlar både om att se till att så många som möjligt når upp till gymnasienivå, och att ge möjlighet till omskolning senare i livet.

- För att hålla tillbaka långtidsarbetslösheten behöver Arbetsförmedlingen i ännu högre grad samverka med andra aktörer såsom exempelvis kommunerna, säger Håkan Lindell. Samverkan mellan näringsliv och skola är också en viktig fråga.