Sysselsättningen stiger i Östergötland

Arbetsmarknadsprognos Östergötlands län 2016

9 december 2015

Östergötland har haft bra jobbtillväxt de senaste åren och antalet sysselsatta bedöms fortsätta att öka under 2016. Några av de branscher som går bäst är vård och omsorg, bygg och IT.

Östergötland är ett av de län som växer starkast under 2016 med 3 300 fler sysselsatta under året. Samtliga branscher, förutom jordbruken, bedöms växa eller ha oförändrat antal anställda under 2016. Störst behov av fler arbetande är vård- och omsorgsverksamheter, byggföretag, företagstjänster och IT-verksamheter. Bristen på kvalificerad arbetskraft verkar dock hämmande på samtliga av dessa branscher.

Arbetslösheten minskar inte 

Trots bra jobbtillväxt minskar inte arbetslösheten i Östergötland. Det beror på att antalet i arbetskraften växer mer än antalet jobb och att delar av arbetskraften inte har den kompetens som krävs. Arbetskraften förstärkas främst av inflödet av utrikesfödda, vilket håller uppe arbetslösheten.

Under 2016 närmar sig Östergötland riksgenomsnittet när det gäller arbetslösheten, men är ändå ett av länen i landet som har högst arbetslöshet.

Utmaningar på länets arbetsmarknad

Tillväxten av jobb i Östergötland är bättre än på mycket länge, men det saknas ändå inte utmaningar. Den absolut största utmaningen under 2016 är integrationen av nyanlända.

- Vad gäller integration behöver vi tänka i nya banor. Inte bara nyanlända behöver integreras utan också grupper av människor som lever i olika former av utanförskap. Nya idéer om bostadsmarknaden, arbetsmarknaden, utbildningar och våra välfärdssystem behöver lyftas i ett större sammanhang, säger Anneli Almérus, arbetsmarknadsanalytiker.

En annan utmaning är att den snabba utvecklingen på arbetsmarknaden ställer större och förändrade krav på utbildningsväsendet, eftersom kompetensbristen i länet blir alltmer påtaglig. Tidigare gällde det främst yrken där långa eftergymnasiala utbildningar var en förutsättning. Idag gäller det även flera gymnasiala yrkesexamina. Förutom undersköterskor och kockar är bristen mycket påtaglig inom flera byggyrken.

Intervjuundersökning ligger till grund

Prognosen bygger på intervjuer med cirka 500 arbetsplatser i Östergötland. Det handlar om både små och stora arbetsgivare och urvalet speglar näringslivet i länet och täcker in både privata och offentliga arbetsgivare.