Fler jobb framför allt i offentlig sektor

Arbetsmarknadsprognos Östergötlands län 2015

9 december 2014

Sysselsättningen ökar i Östergötland och antalet arbetslösa personer sjunker under 2015. Det spår Arbetsförmedlingen i sin nya prognos. Det är främst inom offentlig sektor som antalet jobb väntas öka. Det handlar om jobb inom vård och omsorg, traditionellt kvinnodominerade yrken.

Arbetsförmedlingen gör två gånger om året en prognos över utsikterna på arbetsmarknaden. Höstens prognos, som nu är klar, visar att att sysselsättningen i länet fortsätter att öka under 2015, men i långsammare takt än det senaste året. Stämningsläget bland länets arbetsgivare är något mer dämpat än i våras och den instabila politiska situationen oroar.

Arbetslösheten minskar mest bland kvinnor

Antalet arbetslösa har sjunkit i länet under 2014, och det främst bland kvinnor. Den utvecklingen bedöms fortgå under 2015, eftersom det främst är de traditionellt kvinnodominerade branscherna i offentlig sektor som står för ökningen av sysselsättningen under 2015.

Antalet sysselsatta beräknas öka med 2 100 personer nästa år och samtidigt minskar antalet arbetslösa med 1 100 personer.

IT-verksamheterna är starka i Östergötland och bedöms fortsätta att växa, liksom handeln. Byggbranschen har haft en mycket god utveckling, som dock stagnerar under 2015. Men den ligger kvar på en hög nivå. Lager, transport, jordbruk och hotell och restaurang är de branscher som bedöms minska antalet sysselsatta under 2015.

Utmaningar på länets arbetsmarknad

Mer än var femte inskriven arbetslös person har varit arbetslös i mer än två år. Det är en effekt av den kraftigt ökade arbetslösheten efter finanskrisen 2009. Den förbättrade situationen på arbetsmarknaden under 2014 har främst kommit de till del som står nära arbetsmarknaden och de med korta tider i arbetslöshet.

Det är en stor utmaning att matcha de personer som står längst från arbetsmarknaden till arbete. Under 2014 har arbetslösheten inom gruppen som står nära arbetsmarknaden minskat, medan den har fortsatt att öka bland personer som står längre från arbetsmarknaden.

- Kompetensförsörjningen är också en viktig fråga i länet. Så gott som alla branscher säger att de har svårt att hitta den kompetens de söker. Det kan handla om rena utbildningskrav, men också om mjuka krav, såsom social kompetens eller erfarenhet, säger Annelie Almérus, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Intervjuundersökning ligger till grund

Prognosen bygger på intervjuer med cirka 500 arbetsplatser i Östergötland. Det handlar om både små och stora arbetsgivare och urvalet speglar näringslivet i länet och täcker in både privata och offentliga arbetsgivare.