Stark utveckling av sysselsättningen

Arbetsmarknaden i Östergötland 2018-2019

13 juni 2018

Östergötland har haft bra jobbtillväxt de senaste åren och antalet sysselsatta väntas fortsätta att öka kraftigt även under resten av året samt under nästa år. Men samtidigt ökar bristen på kvalificerad arbetskraft inom både privat och offentlig sektor.

Arbetsgivarna i Östergötland är bland de mest optimistiska i hela landet. Mest positiva är arbetsgivare inom industrin och byggsektorn. Positiva förväntningar, låga varseltal och en starkt efterfrågan på arbetskraft, pekar på att konjunkturläget är mycket starkt i länet.

Tack vare en bra jobbtillväxt väntas antalet sysselsatta att öka kraftigt under 2018 och 2019. Till slutet av 2019 är prognosen att det har skapats 8 300 nya arbetstillfällen i Östergötland.

Brist på rätt kompetens

Ett hinder för ökad tillväxt är bristen på kvalificerad arbetskraft. Det är ett problem som gäller inom både privat och offentlig sektor. I det privata näringslivet ligger de uppmätta bristtalen på höga nivåer, men inom den offentliga sektorn är bristen på personal ännu större. Det gäller framför allt inom skola, sjukvård och vård- och omsorg, men även inom socialtjänsten har rekryteringsproblemen ökat under senare år.  

Integrationen största utmaningen 

Tillväxten av jobb i Östergötland är bättre än på länge, men det saknas ändå inte utmaningar. Den största utmaningen är nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

- Det är av stor vikt att vi lyckas ta tillvara nyanländas kompetens och det är även en förutsättning för att arbetsmarknaden över huvud taget ska kunna växa, säger Håkan Lindell, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

En annan utmaning är det växande antalet långtidsarbetslösa som saknar gymnasieutbildning. De som saknar gymnasieutbildning har en mycket svag position på arbetsmarknaden. För att motverka långtidsarbetslöshet är olika former av utbildning ett viktigt inslag. Det handlar både om att se till att så många som möjligt når upp till gymnasienivå, och att ge möjlighet till omskolning senare i livet.

- För att hålla tillbaka långtidsarbetslösheten behöver Arbetsförmedlingen i ännu högre grad samverka med andra aktörer såsom exempelvis kommunerna, säger Håkan Lindell. Samverkan mellan näringsliv och skola är också en viktig fråga.