Hög efterfrågan på arbetskraft men trots det något fler arbetslösa

Arbetsmarknadsprognos Örebro län 2016

9 december 2015

Det privata näringslivet tror på ökad efterfrågan och även inom offentlig sektor förväntas sysselsättningen öka under 2016. Trots det beräkas arbetslösheten i Örebro län öka med ungefär 400 personer under året. Det beror bland annat på ökad inflyttning.

Återhämningen av konjunkturen fortsätter i Sverige och Örebro län. Näringslivet har upplevt en ökad efterfrågan det senaste halvåret men omvärldsläget gör att återhämtningen i länet och Sverige inte riktigt tar fart. USA håller likt tidigare i taktpinnen när det kommer till omvärldstillväxten. Samtidigt uppvisar Europa en tydligare återhämtning, även om det skiljer sig åt mellan länderna. Detta får positiva effekter på Sveriges och länets ekonomier men det är fortfarande inhemsk efterfrågan och investeringar som förväntas driva på tillväxten.

Det privata näringslivets förväntningar inför det kommande halvåret är starkare än normalt, enligt Arbetsförmedlingens konjunkturindex. Samtidigt är det en tudelad bild vi ser inom länets näringsliv. Den privata tjänstesektorn har en relativt stark optimism där framtidstron är god. Byggsektorn har dämpat sina förväntningar inför det kommande halvåret. Det beror troligtvis på förändringen i ROT-avdraget som sker efter årsskiftet. Industrin uppvisar en något försiktig optimism men tror ändå på ökad efterfrågan. Den offentliga tjänstesektorn bedömer att tjänsteproduktionen ökar under 2016. Det är bland annat den demografiska utvecklingen som skapar högre efterfrågan på offentliga tjänster.

Sysselsättningen tar mer fart under 2016

Efterfrågan på arbetskraft är stor på länets arbetsmarknad. Samtidigt har vissa arbetsgivare svårt att rekrytera. I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning framkom att fler behöver anställas inom näringslivet. Förväntningarna på ökad efterfrågan och ett behov av personal innebär att sysselsättningen ökar med 1 200 personer under 2016. Det är främst offentlig och privat tjänstesektor som bidrar till ökningen men även inom byggverksamhet ökar antalet anställda. Industrins fortsatta effektivisering innebär att antalet sysselsatta här bedöms vara oförändrat under 2016. Antalet sysselsatta i Örebro län beräknas uppgå till nästan 127 700 i slutet av 2016.

Arbetslöshetens i länet ökar

Arbetslösheten i Örebro län har minskat allt långsammare under 2015 och till och med ökat under hösten. Under 2016 förväntas en fortsatt ökning, bland annat beroende på att fler personer bosätter sig i länet. Trots det stora behovet av arbetskraft ökar antalet arbetslösa då allt fler står längre ifrån arbetsmarknaden. För ungdomar har arbetslösheten minskat, även om den minskar allt långsammare. En positiv omständighet för ungdomar som söker jobb är att exempelvis hotell och restaurang går bra. I oktober 2015 låg arbetslösheten på 8,3 procent av den registerbaserade arbetskraften. Det motsvarade över 11 400 personer som var inskrivna som arbetslösa. Lägst arbetslöshet i länet hade Lekeberg följt av Askersund. Ljusnarsberg och Hällefors hade högst arbetslöshet bland länets kommuner.

Fjärde kvartalet 2015 kommer det att vara marginellt fler inskrivna arbetslösa i jämförelse med samma period 2014. Under 2016 ökar arbetslösheten mer och till fjärde kvartalet beräknas den ha den ökat med 400 personer.

Allt fler står längre ifrån arbetsmarknaden

Det finns vissa grupper som har en utsatt ställning på arbetsmarknaden. Här ingår utomeuropeiskt födda, personer med högst förgymnasial utbildning, personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga samt äldre inskrivna arbetslösa. Startsträckan för att komma ut i arbete är ofta längre för dessa personer och det krävs mer aktiva åtgärder från Arbetsförmedlingens sida för att korta ned tiden i arbetslöshet. Det är bland utomeuropeiskt födda och personer med endast förgymnasial utbildning som arbetslösheten är som högst i länet. Grupperna i utsatt ställning växer successivt och utgör idag cirka 70 procent av alla inskrivna arbetslösa i länet. Det beror främst på ett stort inflöde av personer som är födda utanför Europa. Gapet mellan grupper med utsatt ställning och övriga inskrivna blir allt större. Personer med stark ställning på arbetsmarknaden kommer ut i arbete i större utsträckning på bekostnad av att personer med en utsatt ställning blir kvar i arbetslöshet.

Tuffa utmaningar på länets arbetsmarknad

Utmaningarna på länets arbetsmarknad består. Det är bland annat demografiska utmaningar där befolkningen växer och en allt större andel utgörs av äldre personer. När andelen äldre växer gör även försörjningsbördan det. Utmaningen ligger både i att bibehålla välfärden och att ha en god kompetensförsörjning. Parallellt med detta måste länet även hantera det ökade antalet personer som står längre ifrån arbetsmarknaden. Det ställer höga krav på Arbetsförmedlingen men även på andra aktörer. Inflödet av utomeuropeiskt födda ökar och det tar tid för dem att etablera sig på arbetsmarknaden. Ofta är språket en begränsning och det är därför viktigt att personerna får lära sig svenska i ett tidigt skede. Nyanlända behöver i regel aktiva insatser för att lyckas etablera sig i yrkeslivet. Här är praktik och subventionerade anställningar exempel på åtgärder som kan användas.

Trots att det finns många arbetslösa i länet signalerar flera arbetsgivare att det är svårt att rekrytera. Den här obalansen behöver rättas till innan problemen blir värre. Invandringen som sker till länet är en viktig resurs som vi måste ta tillvara på ett bättre sätt. Många har utbildning och erfarenhet inom yrken där arbetsgivarna har svårt att hitta personal. Snabbare validering och kartläggning är viktigt för att påskynda inträdet på arbetsmarknaden. Det är också viktigt att informera och motivera människor till att utbilda sig inom bristyrken.