Rekordhöga anställningsplaner hos företagen

Arbetsmarknaden i Örebro 2017-2018

13 juni 2017

Efterfrågan på arbetskraft kommer att vara fortsatt stor i Örebro län och anställningsplanerna hos de privata arbetsgivarna är rekordhöga. Samtidigt blir det allt svårare för arbetsgivarna i vissa branscher att hitta arbetskraften de behöver, en situation som kan komma att begränsa jobbtillväxten.

– Vår bedömning är att sysselsättningen i Örebro län ökar med 2 600 personer till slutet av 2018, säger Maria Håkansson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Det är främst i privat och offentlig tjänstesektor som de nya jobben uppstår under prognosperioden. Även inom bygg är behovet av personal stort och antalet sysselsatta bedöms öka. Inom industrin förväntas däremot bara en svag ökning. Effektiviseringar gör att det blir få nyanställningar trots ett gynnsammare läge.

Arbetslösheten minskar

Örebro län har fortfarande en något högre arbetslöshet än riket men närmar sig allt mer riksgenomsnittet. Minskningen förväntas fortsätta med 100-150 personer per år. Som andel av den registerbaserade arbetskraften innebär det en arbetslöshet på 7,7 procent i slutet av 2018.

Drygt tre fjärdedelar av alla inskrivna arbetslösa i Örebro län hörde i april 2017 till någon av de grupper som bedöms ha en utsatt ställning på arbetsmarknaden: utomeuropeiskt födda, äldre arbetssökande (55 – 64 år), personer med högst förgymnasial utbildning eller personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Utmaningar på länets arbetsmarknad

Fler arbetsgivare än på mycket länge uppger att de har svårt att hitta rätt kompetens till sina lediga platser. Samtidigt finns ett stort antal arbetssökande vid Arbetsförmedlingen som har svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden. Det är framför allt nyanlända som i många fall har både utbildning och arbetslivserfarenhet från andra länder, men också inrikes födda som tillhör någon av de grupper som har en utsatt ställning på arbetsmarknaden.

– Det är en stor utmaning att få matchningen att fungera när det ser ut som det gör på arbetsmarknaden. Vi behöver effektivisera och snabba på valideringen av nyanländas utbildning och erfarenhet. Vi behöver även intensifiera våra arbetsgivarkontakter för att kunna föra mer initierade samtal om deras behov och hur man kan finna lösningar, säger Sari Harju, Arbetsförmedlingschef i Örebro.