Fler jobb men ändå något fler arbetslösa

Arbetsmarknaden i Örebro 2016-2017

8 juni 2016

Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt stor i Örebro län. Trots den starkare konjunkturen kommer arbetslösheten i länet att öka något. Ökningen beror på att många flyr till Sverige och de så småningom deltar i arbetskraften.

Den privata tjänstesektorn uppvisar en stark optimism för det kommande halvåret. Även inom bygg är förväntningarna på ökad efterfrågan tydlig och den goda byggkonjunkturen förväntas fortsätta. Industrin är fortfarande försiktigt optimistisk men tror ändå på ökad efterfrågan. Den offentliga tjänstesektorn bedömer att tjänsteproduktionen ökar under 2016 och 2017. Ett högt flyktingmottagande och den demografiska utvecklingen ökar efterfrågan på offentliga tjänster.

Fler jobb under 2016 och 2017

Den tydliga optimismen och ett ökat behov av personal innebär att sysselsättningen förväntas öka med 1 400 personer under 2016 och ytterligare med 1 300 personer under 2017. Det är främst privat och offentlig tjänstesektor som bidrar till ökningen men även inom bygg ökar antalet anställda. Inom industrin fortsätter effektiviseringarna och antalet sysselsatta bedöms vara oförändrat under 2016 med en marginell ökning under 2017. Antalet sysselsatta i Örebro län beräknas uppgå till över 129 000 i slutet av 2017.

Arbetslösheten i länet ökar under prognosperioden

Trots att en allt starkare konjunktur förväntas framöver kommer arbetslösheten i länet öka. Ökningen sker under slutet av 2016 och fortsatt under 2017. Ökningen beror på att många flyr till Sverige och de så småningom deltar i arbetskraften. Dessutom står en allt större andel av alla inskrivna arbetslösa långt ifrån arbetsmarknaden och då tar det längre tid för dem att få arbete.

Under fjärde kvartalet 2016 kommer det att vara 200 fler inskrivna arbetslösa i jämförelse med samma period 2015. Under 2017 ökar arbetslösheten ytterligare och till fjärde kvartalet beräknas den ha den ökat med ytterligare 300 personer. Det innebär att arbetslösheten beräknas vara 8,4 procent i slutet av 2017

Tuffa utmaningar på länets arbetsmarknad

Sverige och länet är inne i en stark konjunktur men trots det finns många arbetsmarknadspolitiska utmaningar. Det är bland annat en demografisk där befolkningen växer och en allt större andel utgörs av äldre personer. Utmaningen ligger både i att bibehålla välfärden och att ha en god kompetensförsörjning.

Gapet mellan grupper med utsatt ställning och övriga inskrivna blir allt större. Detta innebär att de lediga arbetskraftsresurserna till allt större del utgörs av personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

En annan utmaning är allt fler utomeuropeiskt födda deltar i arbetskraften och att det tar tid för dem att etablera sig på arbetsmarknaden. Många av dem har dock utbildning och erfarenhet inom yrken där arbetsgivarna har svårt att hitta personal. Snabbare validering och kartläggning är viktigt för att påskynda inträdet på arbetsmarknaden.