500 nya jobb i Norrbottens län

Arbetsmarknaden i Norrbotten 2019-2020

12 juni 2019

Arbetsmarknaden i Norrbottens län kommer att försvagas marginellt de närmaste åren. Under 2019 och 2020 beräknar Arbetsförmedlingen att det skapas 500 nya jobb. Mest väntas sysselsättningen öka inom vård och omsorg, företagstjänster, transport och byggbranschen. Samtidigt visar prognosen att tillväxten bromsar in.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos för 2019–2020 ökar antalet sysselsatta i åldrarna 16-64 år i länet med 500 personer. Prognosen, som bygger på intervjuer med 621 privata och offentliga arbetsgivare i länet, pekar på en något dämpad efterfrågan på arbetskraft. Sverige har en fortsatt stark arbetsmarknad, men påverkas av en dämpad tillväxt i den globala ekonomin och toppen på konjunkturen har passerat. Bristen på arbetskraft är ett fortsatt hinder för jobbtillväxten i länet inom flera branscher, framför allt gruvnäringen, information/kommunikation och bygg. Sysselsättningsnivån är hög för inrikes födda och arbetskraftsreserven finns till stor del i gruppen utrikes födda, men det krävs utbildningsinsatser.

– Det största hindret för jobbtillväxt i länet är bristen på arbetskraft med rätt kompetens, säger Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker.

Den totala arbetskraften har minskat kraftigt sedan 2010 och kommer att fortsätta minska under prognosperioden. Även antalet inskrivna arbetslösa bedöms fortsätta minska om än i avtagande takt. Antalet arbetslösa i länet bedöms uppgå till omkring 7 000 i slutet av 2020. Det skulle innebära en relativ arbetslöshet på cirka 5,7 procent mot 6,5 i riket. Länets största utmaningar på arbetsmarknaden är ett minskat antal yrkesaktiva och ökat antal äldre.

– Alla aktörer på arbetsmarknaden behöver fokusera på långsiktiga samarbeten för att bygga kedjor av insatser för individen. På så sätt kan vi lösa bristen på arbetskraft, säger Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef och talesperson för Arbetsförmedlingen i Norrbottens län.