Fler jobb och fortsatt minskad arbetslöshet

Arbetsmarknadsprognos Norrbottens län 2015

9 december 2014

Sysselsättningen i Norrbotten fortsätter att öka under 2015, men i långsammare takt än de senaste åren. Den något svagare konjunkturen gör att Norrbotten går från ett relativt bra läge till ett mer normalt.

Arbetsförmedlingens prognos grundar sig på den intervjuundersökning som har genomförts under hösten och där arbetsförmedlare har intervjuat drygt 500 arbetsgivare i Norrbotten. En särskild prognos har också gjorts för gruvnäringen, som spelar en mycket viktig roll för sysselsättningen i Norrbotten.

Norrbottens konjunktur har försvagas något det senaste året, vilket bland annat beror på utvecklingen av den globala ekonomin, minskande järnmalmspriser och  besparingsåtgärder som sker inom gruvverksamheten. Det har lett till en något försiktig bedömning av efterfrågan i ett flertal branscher, men utvecklingen på arbetsmarknaden pekar ändå uppåt.

Sysselsättningen ökar 

Sysselsättningen i Norrbotten kommer att fortsätta öka med omkring 600-700 personer fram till slutet av 2015. Finansiell verksamhet och företagstjänster, bygg- och anläggning, trävarutillverkning, samt privat och offentlig vård- och omsorg, kommer att stå för större delen av ökningen under nästa år.

Under 2014 beräknas antalet arbetslösa minska med omkring 1 300 personer. Fram till slutet av 2015 bedöms arbetslösheten att minska ytterligare med cirka 750 personer.

Utmaningar på länets arbetsmarknad

En av utmaningarna på arbetsmarknaden är att säkerställa behovet av nyckelpersoner inom strategiska områden som exempelvis IT, gruvnäring, byggverksamhet, tillverkningsindustri, universitet och sjukvård.

En annan utmaning är att få fler personer som står långt från arbetsmarknaden i arbete, som ungdomar utan fullständig gymnasiekompetens, personer med funktionsnedsättning och utrikesfödda, särskilt de med utomeuropisk härkomst.

- Vi behöver också öka rörligheten från yrken där det råder liten efterfrågan till yrken där det råder brist, som vård och omsorg samt utbildning. Här handlar det bland annat om att säkerställa en bra yrkesvägledning och att det satsas på utbildningar som efterfrågas på arbetsmarknaden, säger Göran Nilsson, marknadsområdeschef i Norrbotten.