Fler sysselsatta inom kultur och media

Arbetsmarknadsprognos för kultur och media 2018

19 december 2017

Utvecklingen inom kultur och medias arbetsmarknad ser generellt sett bättre ut för hela Sverige. Arbetsgivarna är trots det försiktiga vad gäller anställningar framöver, och planerar att fortsätta lägga ut uppdrag i stället för att anställa det kommande året.

Detta visar resultaten från Arbetsförmedlingen intervjuundersökning med ett urval av arbetsgivare inom kultur och media våren 2017. Mot bakgrund av resultaten i intervjuundersökningen förväntas antalet sysselsatta öka med 1,7 procent eller 1 000 personer. Dock är inte alla dessa jobb kulturyrken.

Antalet sysselsatta ökar under 2018

Intervjuundersökningen visar att sysselsättningen inom kultur och media har ökat med en procent det senaste året. Det är inte riktigt i samma nivå som den starkt ökad sysselsättning för arbetsmarknaden som helhet. Kommande ökning är inte som tidigare enbart bland egenföretagare utan även anställda kommer att öka framöver. Ökningen är drygt en och en halv procent och ett tydligt trendbrott när sysselsättningen ökar flera år i rad. Kulturbranscherna sysselsätter dock inte bara kulturyrken utan även andra yrken som, t ex administratörer och butikspersonal. Därför speglar denna ökning inte enbart kulturyrken utan kulturarbetsgivare. Samtidigt är kulturarbetare även anställda hos icke kulturarbetsgivare. Främst inom offentlig sektor, exempelvis som ljud-, ljus- och bildtekniker samt industridesigner inom industrin. Eftersom arbetsmarknaden generellt är mycket stark just nu kan man anta att efterfrågan på kulturarbetare även gynnas utanför de klassiska kulturarbetsgivarna.

Arbetskraften

Eftersom efterfrågan på arbetskraft har förbättrats under år 2017, väntas matchningsläget förändras framöver. Fler yrken är och kommer att bli svårare att rekrytera framöver. Det utbildas fortfarande betydligt fler kulturarbetare än som efterfrågas på arbetsmarknaden. Dessutom finns det ett stort intresse från utländska kulturarbetare att jobba i Sverige. Det räknas därför bli fortsatt god tillgång på arbetskraft inom de flesta konstnärliga yrken och det i sin tur innebär fortsatt små rekryteringsproblem. Däremot är och blir mer tekniska yrken som t.ex. ljud- och ljus-tekniker är svårare att rekrytera.

Antalet personer som saknar arbete minskar framöver

Arbetslösheten inklusive deltagare i program, d.v.s. antalet som saknar arbete juli 2017 hade minskat till 2 970 personer och det är en minskning med knappt 30 personer på ett år. Minskningen startade efter sommaren 2014. Prognosen visar att denna minskning fortsätter även under år 2017 och 2018 till ett genomsnitt av 2 300 arbetslösa personer fjärde kvartalet 2018. En minskande arbetslöshet på Arbetsförmedlingen Kultur Media kan ha flera orsaker. När den övrig arbetsmarknaden är mycket god, finns möjligheten att fler kulturarbetare tar chansen att får ett fast jobb och tryggare försörjning utanför kultursektorn. Detta förhindrar inte att man fortfarande står anmäld som ombytessökande. Då finns man kvar i sökanderegister och ännu aktuell för matchning. Den sista juli var totalt 9 420 personer inskrivna som arbetssökande på Arbetsförmedlingen Kultur Media. Det är en minskning med knappt 130 personer jämfört med juli 2016. Bara drygt 30 procent av dem var öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. Så många som 5 400 var arbetssökande som hade jobb men utan någon form av stöd. Den minskande arbetslösheten kan även bero på hur många som söker sig kulturarbets-marknaden. Minskar inflödet medför det att färre söker sig till Arbetsförmedlingen och som registrerar sig som arbetslösa.

Andel jobb som utförs i någon form av frilans och/eller uppdragarbete har ökat under en längre tid. Det är dock inte självklart att arbetssökande får eller kan stå som arbetslös samtidigt som man har F(A)-skatt eller någon form av faktureringstjänst. Orsaken beror på både regler hos Arbetsförmedlingen och respektive A-kassa. Även här ökar andelen som registreras som ombytessökande i stället för arbetslös.

Detta får ses som de tre av största orsakerna till att arbetslösheten för kulturarbetare minskat den senaste tiden. Denna utveckling lär även fortsätta år 2018.

Utmaningar inom kulturarbetsmarknaden blir de utsatta grupperna

Några grupper av arbetssökande möter en svag arbetsmarknad inom kultur och media även år 2018. Främst är detta personer äldre än 55 år men även personer med nedsatt arbetsförmåga och utomeuropeiskt födda. Andelen som saknar arbete och tillhör dessa grupper inom Arbetsförmedlingen Kultur Media omfattar 36 procent av de totalt arbetslösa. Sedan hösten 2009 har antalet som saknar arbete i dessa grupper legat relativt konstant på cirka 1 000 personer. Detta samtidigt som arbetslösheten för övriga sökande minskat mycket under motsvarande tid. Det gör att andel i utsatta grupper har ökat från 22 procent till 36 procent mellan juli 2006 till juli 2017. Skillnaden beror på att övriga grupper gynnas mera av den bättre arbetsmarknaden och denna utveckling väntas fortsätta.