Fler tror på ökad efterfrågan

Arbetsmarknadsprognos för kultur och media 2017

4 april 2017

Utvecklingen inom kultur och medias arbetsmarknad ser bra ut för hela Sverige. Arbetsgivarna är ändå försiktiga vad gäller anställningar framöver, och planerar att fortsätta lägga ut uppdrag det kommande året. Detta visar resultaten från Arbetsförmedlingen intervjuundersökning med ett urval av arbetsgivare inom kultur och media hösten 2016.

Mot bakgrund av resultaten i intervjuundersökningen förväntas antalet anställda öka med 0,7 procent eller 600 personer. Däremot väntas antalet som har någon form av uppdragsanställning vara i stort sett oförändrade.

Antalet sysselsatta ökar under 2017

Intervjuundersökningen visar att sysselsättningen inom kultur och media har ökat med nästan en procent det senaste året. Det är inte riktigt i samma nivå som den starkt ökade sysselsättningen för arbetsmarknaden som helhet. Kommande ökning är inte som tidigare enbart bland egenföretagare, även antalet anställda kommer att öka framöver. Ökningen är svag och knappt en procent, men ändå ett trendbrott att sysselsättningen ökar flera år i rad. Kulturbranscherna sysselsätter dock inte bara kulturyrken utan även andra yrken som till exempel administratörer och säljare. Därför speglar denna ökning inte enbart kulturyrken, utan alla sysselsatta hos kulturarbetsgivare. Men kulturarbetare är även anställda hos icke kulturarbetsgivare. Främst inom offentlig sektor, exempelvis som ljud-, ljus- och bildtekniker samt industridesigner inom industrin. Eftersom arbetsmarknaden generellt är mycket stark just nu kan man anta att efterfrågan på kulturarbetare även gynnas utanför de klassiska kulturarbetsgivarna.

Arbetskraften

Eftersom efterfrågan på arbetskraft bara delvis har förbättrats under år 2016, väntas inte heller matchningsläget förändras nämnvärt framöver. Fortfarande utbildas det betydligt fler kulturarbetare än som efterfrågas på arbetsmarknaden. Dessutom finns det ett stort intresse från utländska kulturarbetare att jobba i Sverige. Det beräknas därför bli god tillgång på arbetskraft inom de flesta yrken, något som i sin tur innebär fortsatt små rekryteringsproblem.

Antalet personer som saknar arbete minskar framöver

Arbetslösheten inklusive deltagare i program, d.v.s. antalet som saknar arbete, hade under fjärde kvartalet 2016 minskat till 2 530 personer. Det är en minskning med knappt 300 personer på ett år. Minskningen startade efter sommaren 2014. Prognosen visar att denna minskning fortsätter även under år 2017 till ett genomsnitt av 2 300 arbetslösa personer fjärde kvartalet 2017.   En minskande arbetslöshet på Arbetsförmedlingen Kultur Media kan ha flera orsaker. När den övrig arbetsmarknaden är mycket god, finns möjligheten att fler kulturarbetare tar chansen att få ett fast jobb och tryggare försörjning utanför kultursektorn. Detta förhindrar inte att man fortfarande står anmäld som ombytessökande. Då finns man kvar i sökanderegister och är aktuell för matchning.  Den sista december var totalt 9 350 personer inskrivna som arbetssökande på Arbetsförmedlingen Kultur Media. Det är en minskning med knappt 300 personer jämfört med december 2015. Bara cirka 30 procent av dem var öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. Så många som 5 500 var arbetssökande som hade jobb utan någon form av stöd.  Den minskande arbetslösheten kan även bero på hur många som söker sig till kulturarbets-marknaden. Minskar inflödet medför det att färre söker sig till Arbetsförmedlingen och registrerar sig som arbetslösa.

Andel jobb som utförs i någon form av frilans och/eller uppdragarbete har ökat under en längre tid. Det är dock inte självklart att arbetssökande får eller kan stå som arbetslös samtidigt som man har F(A)-skatt eller någon form av faktureringstjänst. Orsaken beror på både regler hos Arbetsförmedlingen och respektive A-kassa. Även här ökar andelen som registreras som ombytessökande i stället för arbetslös.

Detta får ses som de största orsakerna till att arbetslösheten för kulturarbetare minskat den senaste tiden

Utmaningar inom kulturarbetsmarknaden blir de utsatta grupperna

Några grupper av arbetssökande möter en svag arbetsmarknad inom kultur och media även år 2017. Främst är detta personer äldre än 55 år, men även personer med nedsatt arbetsförmåga och utomeuropeiskt födda. Andelen som saknar arbete och tillhör dessa grupper inom Arbetsförmedlingen omfattar cirka 1 000 personer eller 38 procent av de totalt arbetslösa. Sedan oktober 2014 har andelen som saknar arbete i dessa grupper ökat med 5 procent. Detta samtidigt som arbetslösheten för övriga sökande minskat lika mycket under motsvarande tid. Skillnaden beror på att övriga grupper gynnas mera av den bättre arbetsmarknaden och denna utveckling väntas fortsätta