Färre anställningar men något fler uppdrag

Arbetsmarknadsprognos för kultur och media 2016

1 mars 2016

Små förändringar väntas ske inom kultur- och mediearbetsmarknaden under 2016. Arbetsgivarna är restriktiva med att fastanställa, och planerar att istället öka andelen uppdrag. Det är en trend som pågått länge och som bedöms förstärkas och spridas till fler yrkesgrupper det kommande året.

Det visar resultaten av Arbetsförmedlingen intervjuundersökning med ett urval av arbetsgivare inom kultur- och mediesektorn under hösten 2015.

Oförändrat antalet sysselsatta under 2016

Intervjuundersökningen visar att sysselsättningen inom kultur och media har sjunkit med nästan en procent det senaste året. Det kan jämföras med en ökning av sysselsättningen på 6 procent för arbetsmarknaden som helhet. Antalet som har någon form av uppdragsanställning är också oförändrad. Kulturbranscherna omfattar inte bara kulturyrken utan även andra yrken, som exempelvis administratörer och säljare, och minskningen av antalet anställningar bedöms omfatta även sådana yrken.

Fortsatt god tillgång på arbetskraft

Efterfrågan på arbetskraft har inte förändrats mycket under 2015, och därmed väntas inte heller matchningsläget förändras nämnvärt framöver. Det utbildas fortfarande fler kulturarbetare och journalister än som efterfrågas på arbetsmarknaden. Även om vi har sett en viss svårighet att rekrytera journalister, främst utanför storstadsområdena. Främst beror detta på LAS och att man inte vill fastanställa personalen. Det räknas därför bli fortsatt små rekryteringsproblem.

Antalet personer som saknar arbete minskar svagt

Antalet öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd uppgick i januari 2016 till 2 830 personer. Det är 150 färre än samma tid föregående år. Prognosen för hela året visar på en minskning med i genomsnitt 100 personer jämfört med 2015.

Svår arbetsmarknad för grupper med utsatt ställning

Några grupper av arbetssökande möter en svag arbetsmarknad inom kultur och media även år 2016. Främst är detta personer äldre än 55 år, personer med nedsatt arbetsförmåga och utomeuropeiskt födda. Andelen arbetslösa i dessa grupper utgör 36 procent, och omfattar cirka 1 020 personer i januari 2016. Sedan januari 2008 har andelen som saknar arbete i dessa grupper ökat med 50 procent. Detta samtidigt som arbetslösheten för övriga sökande ökat med 14 procent under motsvarande tid inom Kultur Media. Andelen arbetslösa som tillhör någon av de utsatta grupperna förväntas fortsätta öka under 2016.

Mångfaldsperspektivet

Fler och fler arbetsgivare inom alla kultur- och medieområden vill och behöver bredda sin rekryteringsbas utifrån ett vidgat mångfaldsperspektiv och detta ska ske på både kort och lång sikt. Spegla Sverige är ett uttryck arbetsgivare använder sig av. Några exempel på arbetsgivare som har formulerat detta som ett prioriterat mål är Kungliga Dramatiska Teatern och Sveriges Television. Arbetsförmedlingen Kultur Media samarbetar med dessa samt andra arbetsgivare och erbjuder löpande service kring just denna typ rekryteringar. Med vår etablerade struktur, kontaktytor och erfarenhet av tidigare arrangerade rekryteringar i olika former (auditions, intervjuer, portfoliepresentationer, speed-datings mm) har vi både resurser och möjligheter att kostnadsfritt genomföra detta löpande och när så efterfrågas.