Färre anställningar och ökad andel uppdrag

Arbetsmarknadsprognos för kultur och media 2014

5 december 2013

Under 2014 väntas antalet som har sysselsättning inom kultur- och medieområdet minska något. Konkurrensen om jobben blir fortsatt hög, och de flesta arbetsgivare kommer inte att ha något problem att hitta den kompetens de söker. Inom industridesign, mode och dataspel bedöms sysselsättningen förbli stabil, medan fotografer och journalister får svårare att hitta arbete. Generellt sett minskar andelen anställningar i branscherna, för att i viss mån ersättas av uppdrag.

Inga större förändringar väntas inträffa på kultur- och mediearbetsmarknaden under 2014. Snarare kommer trender som pågått en längre tid att förstärkas. Antalet anställda förväntas minska med 750 personer. Samtidigt bedöms 500 fler hitta sysselsättning genom olika typer av uppdrag.

— Den här utvecklingen har pågått länge, men ökar i omfattning och sprider sig till fler branscher. Färre kommer att vara anställda, och de anställningar som sker är oftare tidsbegränsade. Istället ökar andelen uppdrag, säger Stefan Popovic, chef för Arbetsförmedlingen Kultur Media.

Totalt sett väntas arbetslösheten inom kultur och media öka med tre procent under nästa år. De nya arbetstillfällen som ändå skapas kommer främst att vara hos små arbetsgivare, medan de större är mer avvaktande. Också det är en trend som pågått länge och förstärks under 2014.

Osäker situation inom ord/media — särskilt för journalister och fotografer

Strukturförändringarna inom mediebranschen fortsätter med följd att arbetsmarknaden blir bredare och samtidigt osäkrare. Jobben inom media fortsätter att minska. Arbetsgivarna efterfrågar bredd i kompetensen; till exempel ska journalister gärna kunna skriva, fotografera och redigera material för tryck och webb.

En grupp som påverkas av utvecklingen är stillbildsfotograferna, som får en fortsatt försvagad arbetsmarknad under 2014. Frilansande är vanligt och många försöker försörja sig genom en kombination av uppdrag, men konkurrensen är hård.

Filmbranschen väntas få en mer osäker situation under kommande år, då beslut om produktioner först dröjer för att sedan ske väldigt snabbt.

Stabilt för industridesign, mode och dataspel

Svensk design röner framgångar både på hemmaplan och internationellt, vilket bidrar till en förhållandevis stabil arbetsmarknad. Då mycket av designarbetet behålls i Sverige bedöms arbetsmarknaden för bland annat designers och mönsterkonstruktörer förbli stabil under det kommande året. Det råder dock ingen brist på kvalificerad personal. Däremot finns en viss efterfrågan på industridesignerns, förutsatt att de har rätt utbildning och kompetens.

Utvecklingen inom dataspel bedöms förstärkas något under 2014, även om arbetsmarknaden är begränsad med ungefär 1 000 sysselsatta i Sverige. Kraven på tekniskt kunnande utvecklas snabbt och är avgörande för att hitta arbete i branschen.

Hög konkurrens om jobben — vissa grupper drabbas hårdare

Det utbildas fortfarande fler inom kultur och media än arbetsmarknaden sysselsätter. Konkurrensen är hög inom de flesta yrken och även under 2014 bedöms arbetsgivarna ha lätt att hitta rätt kompetens vid rekrytering. För många som jobbar inom området gäller det att ha både spetskompetens och bredd.

Många har sin försörjning i andra yrken även om man är delvis verksam inom kultur- och medieområdet, och eftersom sysselsättningen bedöms minska under 2014 blir kompletteringsyrkena troligen viktigare. Många har en god utbildningsbakgrund och har gångbar kompetens på arbetsmarknaden i stort.

Några grupper av arbetssökande har generellt sett större svårigheter att konkurrera om anställningar och uppdrag, såväl inom kultur- och mediasektorn som övrig arbetsmarknad. Inom kultur och media är det främst personer över 55 år, personer med nedsatt arbetsförmåga och utrikes födda. Bland de arbetslösa har andelen ur dessa grupper ökat, och ökningen bedöms fortsätta under 2014.