Stor optimism men svårt hitta rätt kompetens

Arbetsmarknadsprognos Kronobergs län 2018

13 december 2017

Arbetsförmedlingens prognos är att läget på arbetsmarknaden fortsätter stärkas under 2018 både i Kronobergs län och landet som helhet. Antalet sysselsatta i länet beräknas öka med 600 personer och arbetslösheten bedöms sjunka något. Arbetsgivarnas svårigheter att hitta personer med rätt kompetens tilltar.

– Förväntningsläget bland arbetsgivarna i Kronobergs län är mycket starkare än normalt och de har anställningsplaner som ligger mycket över det normala, säger Mario Zetino, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Samtidigt som planerna är optimistiska flaggar många arbetsgivare för att det är svårt att hitta den kompetens de söker.

Sysselsättningen ökar under 2018

Den starka konjunkturen bäddar för nya arbetstillfällen inom samtliga sektorer på arbetsmarknaden. Sysselsättningen förväntas därför öka med 600 personer i länet under 2018. Svårigheterna att hitta efterfrågad kompetens bromsar dock sysselsättningsökningen i länet 2018 jämfört med i år.

Svag minskning av arbetslösheten

Trots det starka läget på arbetsmarknaden kommer arbetslösheten inte att sjunka så mycket under 2018. Anledningen är att det stora antalet asylsökande som kom till Sverige under 2015 nu ger avtryck i arbetslöshetsstatistiken. Under 2018 bedöms andelen arbetslösa i Kronoberg minska från 8,4 till 8,3 procent.

Utmaningar på en tudelad arbetsmarknad

Situationen med en stor efterfrågan på arbetskraft och arbetssökande som inte riktigt har den efterfrågade kompetensen är en stor utmaning för Arbetsförmedlingen och samhället i stort. Under 2018 har Arbetsförmedlingen särskilt fokus på att jobba med de utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden, att motverka långa arbetslöshetstider och att matcha arbetssökande till arbete genom utbildning.