Svårt hitta rätt kompetens på het arbetsmarknad

Arbetsmarknaden i Kronoberg 2017-2018

13 juni 2017

Arbetsförmedlingens prognos visar att efterfrågan på arbetskraft i länet kommer att öka under de kommande två åren. Samtidigt som arbetsmarknaden är stark spås arbetslösheten vara relativt hög under samma period.

Arbetsförmedlingen bedömer att tillväxttakten i den globala ekonomin kommer att förstärkas successivt under 2017 och 2018 och att tillväxten i Sverige nu tar förnyad fart efter den svacka som inledde året. Den goda ekonomiska konjunkturen gynnar Kronobergs län och arbetsmarknaden förväntas vara stark med ökad sysselsättning. Bedömning är att antalet sysselsatta i länet kommer att öka med 1 900 personer under 2017 och 2018 och att de nya arbetstillfällena är spridda över samtliga sektorer.

Hög arbetslöshet trots det goda konjunkturläget

Trots det starka läget på arbetsmarknaden bedöms andelen arbetslösa ligga på ungefär 8,2 procent i slutet av 2017 och minska marginellt till 8,1 procent i slutet av 2018. Detta beror på att det stora antal asylsökande som kom hösten 2015 ger avtryck i antalet inskrivna arbetslösa.

- Arbetsförmedlingen jobbar hårt med olika insatser för att hjälpa nyanlända ut på arbetsmarknaden. Ett exempel är Snabbspåren som hjälper nyanlända med utbildning eller yrkeserfarenhet att snabbt komma ut i arbete, säger Greg Golding, arbetsförmedlingschef i Växjö.

Fortsatt stora utmaningar på länets arbetsmarknad

Utmaningarna är fortsatt stora på arbetsmarknaden i Kronobergs län. En starkare konjunktur där arbetsmarknaden ställer hårda krav på utbildning och yrkeserfarenhet gör att arbetsgivare inte finner den kompetens de efterfrågar samtidigt som många personer är arbetslösa. Arbetslösa i utsatt ställning utgör 80 procent av de inskrivna arbetslösa i länet, vilket är den högsta andelen någonsin. Dessa grupper löper stor risk att hamna i långa tider av arbetslöshet.

- Brist på arbetskraft riskerar att hämma sysselsättningsutvecklingen. Det är mycket viktigt att Arbetsförmedlingen och andra aktörer jobbar tillsammans med insatser som stärker individer i utsatt ställning att komma ut i arbete, säger Greg Golding.

Prognosen bygger bland annat på intervjuer som Arbetsförmedlingen har gjort med 460 arbetsgivare i Kronobergs län våren 2017.