Kompetensbrist hämmar sysselsättning och tillväxt

Arbetsmarknadsprognos Kronobergs län 2017

7 december 2016

Arbetsförmedlingens senaste långtidsprognoser uppvisar en tydlig trend: antalet arbetsgivare i Kronobergs län som upplever kompetensbrist vid nyanställningar ökar successivt. Bristen är nu så stor att den håller tillbaka sysselsättningsökningen och i förlängningen den ekonomiska tillväxten och välfärden.

Arbetsmarknaden i Kronobergs län är stark. Så stark att arbetsgivarna har allt svårare att hitta rätt kompetens i samband med nyanställningar. I höstens intervjuundersökning som Arbetsförmedlingen genomfört bland cirka 500 arbetsgivare i länet uppger 36 procent av de privata och hela 69 procent av de offentliga arbetsgivarna att de upplevt kompetensbrist i samband med rekryteringar. Antalet arbetsgivare som konstaterar denna brist ökar stadigt. Länet befinner sig nu i ett läge där sysselsättning och tillväxt hämmas på grund av kompetensbrist.

Nyanlända viktig resurs

Under de senaste åren är det den utrikesfödda delen av befolkningen som stått för sysselsättningstillväxten i länet. Det stora antalet nyanlända det senaste året gör att sysselsättningsökningen även framöver kommer att bestå av utrikesfödda personer. Dessutom minskar den inrikesfödda delen av befolkningen.

- Vi står inför två jätteutmaningar på arbetsmarknaden; dels att förse arbetsgivarna med rätt kompetens och dels att integrera det stora antalet nyanlända i samhället. Om vi lyckas med integrationen löser vi samtidigt en del av kompetensbristen, eftersom många av de nyanlända är antingen högutbildade eller har stor yrkeserfarenhet, säger Johanna Buchalle, arbetsförmedlingschef i Värnamo.

Sysselsättning och arbetslöshet

Arbetsförmedlingen gör i sin nya prognos bedömningen att sysselsättningen i länet ökar med 800 personer under 2016 och med ytterligare 600 personer under 2017. Arbetslösheten förväntas minska med 150 personer under 2016 för att sedan öka med cirka 350 personer till slutet av 2017. Att arbetslösheten inte sjunker när sysselsättningen ökar beror på att antalet personer som ställer sig till arbetsmarknadens förfogande växer snabbare än sysselsättningen.