Sysselsättningen stiger - samtidigt ökar arbetslösheten

Arbetsmarknadsprognos Kronobergs län 2016

9 december 2015

Länets arbetsgivare ser mycket positivt på den närmsta framtiden och förväntar sig ökad efterfrågan på varor och tjänster. Enligt Arbetsförmedlingens nya prognos beräknas därför sysselsättningen i länet öka med 800 personer under 2016.

Samtidigt bedöms antalet inskrivna arbetslösa öka med cirka 100 personer. 

Förväntningarna bland länets arbetsgivare är starkare än normalt. Det framgår av Arbetsförmedlingens intervjuundersökning bland länets arbetsgivare. Störst optimism finns inom byggbranschen och den privata tjänstenäringen. Arbetsförmedlingen bedömer därför att antalet sysselsatta i länet kommer att öka med 600 personer under 2015 och med ytterligare 800 personer under 2016.

Trots stärkt konjunktur och ökad sysselsättning görs bedömningen att arbetslösheten kommer att ligga kvar på en relativt hög nivå. Arbetsförmedlingen bedömer att antalet arbetslösa i länet kommer att öka med cirka 100 personer under 2016.

- Det beror på att antalet personer som ställer sig till arbetsmarknadens förfogande växer snabbare än sysselsättningsökningen. Det är framför allt gruppen utrikes födda som ökar, som en följd av högt flyktingmottagande. Generellt sett tar det längre tid för den nyanlända arbetskraften att bli fast etablerad på arbetsmarknaden, säger Daniel Warelius, arbetsförmedlingschef i Växjö.

Positiv befolkningsutveckling

Fram till 2025 beräknas befolkningen i Kronobergs län öka med 6 000 personer. Den inrikes födda delen av befolkningen förväntas under perioden minska med cirka 5 900 personer. Tillskottet av utrikes födda beräknas alltså bli cirka 11 900 personer. I många kommuner där den inhemska befolkningen minskar är tillskottet av utrikes födda viktigt för att inte negativa effekter ska uppstå vad gäller arbetskraftstillgång, sysselsättning och skatteunderlag.

När gruppen utrikes födda ökar innebär det samtidigt stora utmaningar för såväl Arbetsförmedlingen som övriga aktörer på arbetsmarknaden, eftersom det i regel tar tid för nyanlända att bli fast etablerade på arbetsmarknaden.

En annan stor utmaning på arbetsmarknaden är att 29 procent av de privata arbetsgivarna och hela 53 procent av de offentliga uppger att de har svårt att hitta kompetent arbetskraft i samband med rekryteringar. Den lediga arbetskraftens kunskaper matchar med andra ord inte alltid arbetsmarknadens krav, vilket innebär att det såväl i Sverige som i Kronobergs län råder kompetensbrist.