Sysselsättningen fortsätter stiga i Kronoberg

Arbetsmarknadsprognos Kronobergs län 2015

9 december 2014

Länets arbetsgivare ser positivt på 2015. Framför allt inom den privata tjänstenäringen och byggverksamheten har man en optimistisk framtidssyn. Sysselsättningen bedöms öka med 700 personer och arbetslösheten beräknas minska med 400 personer nästa år.

Återhämtningen i den globala ekonomin har fortsatt men i något långsammare takt än vad man tidigare väntade sig. Detta medför att den svenska tillväxttakten bedöms bli något svagare än vad som spåddes i våras. I slutet av 2015 beräknas antalet arbetslösa i länet ha minskat med 1 750 personer jämfört med slutet av 2013, vilket är 200 färre än vad vårens prognos förutspådde.

- Arbetslösheten har minskat det senaste halvåret, och bedöms att fortsätta minska. Men trots goda utsikter för arbetsmarknaden i Kronoberg väntar fortsatt stora utmaningar. Vi har många personer i så kallade utsatta grupper och flera arbetsgivare har svårt att rekrytera personal med rätt kompetens, säger Peter Andersson, arbetsförmedlingschef i Växjö.

Sysselsättningen ökar

Arbetsförmedlingens bedömning är att antalet sysselsatta i länet kommer att öka med 700 personer under 2015. Det är framför allt den privata tjänstesektorn och byggverksamheten som kommer att bidra till en positiv sysselsättningsutveckling.

Fortsatt stora utmaningar på länets arbetsmarknad

Trots att många personer i länet är utan arbete uppger ett flertal arbetsgivare att de har svårt att hitta personer med den kompetens som eftersöks, framför allt till yrken som kräver längre eftergymnasial utbildning eller ställer höga krav på yrkesfärdigheter och erfarenhet. Samtidigt har antalet inskrivna arbetslösa personer med en lägre utbildningsnivå (högst förgymnasial utbildning) trendmässigt ökat sedan 2008-2009.

Det finns en risk att många människor drabbas av längre arbetslöshetstider och att svagare grupper fastnar i utanförskap. Antalet personer i utsatta grupper har aldrig varit större och utgör nu 67 procent av samtliga arbetslösa i länet.