1 100 fler jobb i Kalmar län och arbetslösheten ökar svagt

Arbetsmarknaden i Kalmar 2019-2020

12 juni 2019

Sysselsättningen i Kalmar län bedöms öka 2019-2020, trots lägre förväntningar på efterfrågan hos länets arbetsgivare det kommande halvåret. Den tidigare mycket höga efterfrågan har gått in i ett normalläge där fler tror på en oförändrad efterfrågan. Det visar Arbetsförmedlingens prognos där 600 arbetsgivare i länet intervjuats under våren om framtidsutsikterna.

Kalmar län har haft en stark arbetsmarknad med god jobbtillväxt de senaste åren. Trots en viss avmattning i konjunkturen fortsätter denna utveckling. Svensk ekonomi har passerat toppen och det försiktigt positiva stämningsläget bland länets arbetsgivare återspeglas i detta. I Kalmar län är framförallt industrin, privata tjänster och offentliga tjänster optimistiska. Bygg- och anläggning samt jord- och skogsbruk har en svagare framtidstro.

Även i år och nästa år väntas antalet sysselsatta öka, om än i något lägre takt. Totalt väntas 1 100 nya arbetstillfällen. Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög och finns inom flertalet branscher.

– Under prognosperioden ökar jobben och behovet av arbetskraft. Samtidigt är Kalmar ett av de län där befolkningen i arbetsför ålder väntas minska mest i landet. Därför är länets största utmaning en lyckad etablering av de nyanlända, eftersom det krävs för att klara en sysselsättningstillväxt, säger Hanna Glössner, arbetsmarknadsanalytiker.

Arbetslösheten bedöms fortsätta minska 2019 för att sedan öka något 2020. Detta beror bland annat på att arbetskraften ökar mer än sysselsättningen och därmed blir fler arbetslösa. Arbetslösheten förväntas uppgå till 8 800 personer i slutet av 2020, vilket motsvarar 7,5 procent av arbetskraften.

– Det ansträngda matchningsläget får konsekvenser för hela samhället. Inom könssegregerade branscher med stor kompetensbrist kan ett alternativ vara att i större utsträckning arbeta med jämställdhetsperspektivet för att utmana traditionella yrkesval och bredda rekryteringsbasen, menar Hanna Glössner.

– Vi måste ta tillvara den lediga arbetskraften om behovet av personal ska kunna tillgodoses. Samtidigt har en stor andel av de inskrivna arbetslösa lägre konkurrensförmåga på arbetsmarknaden och behöver fortsatt anpassat stöd för att komma ut i arbete, säger Hanna Glössner, arbetsmarknadsanalytiker.