700 fler jobb i Kalmars län 2019

Arbetsmarknadsprognos Kalmars län 2019

12 december 2018

Arbetsmarknaden i Kalmar län fortsätter att växa nästa år. Dock något långsammare än i år, då antalet fler jobb bedöms bli 1 200. En förklaring till dämpningen är att arbetsgivaren får svårt att rekrytera kvalificerad arbetskraft. Det visar Arbetsförmedlingens prognos för 2019.

Arbetsgivarna i länet har även fortsatt mycket stora behov av att anställa mer personal. I höstens undersökning ger arbetsgivarna uttryck för att anställningsplanerna är större än någonsin. Såväl arbetsgivare inom de branscher som är mer beroende av den inhemska efterfrågan som inom de delar som påverkas mer av efterfrågan från utlandet förväntar sig en fortsatt god efterfrågan. Särskilt optimistiska är byggbranschen och företag inom den privata tjänstesektorn.

– En stark efterfrågan på arbetskraft tillsammans med förhållandevis låga varseltal, pekar entydigt på att arbetsmarknaden är fortsatt mycket stark i länet, säger Jens Sandahl, arbetsmarknadsanalytiker, Arbetsförmedlingen. 

En utmaning för både offentliga och privata arbetsgivare är bristen på kvalificerad arbetskraft. Inom många branscher innebär det ett reellt hinder för tillväxten.

Samtidigt som arbetsmarknaden växer sjunker arbetslösheten på bred front, både bland inrikes som utrikes födda. I slutet av nästa år krymper arbetslösheten till 7,6 procent i länet.

Även på längre sikt bedömer Arbetsförmedlingen att efterfrågan på utbildad arbetskraft blir fortsatt hög.

– Mycket tyder också på att det dessutom kommer att behövas nya kompetenser som inte finns på arbetsmarknaden idag. Detta innebär att utbildning, omskolning och kontinuerlig kompetensutveckling blir allt viktigare på framtidens arbetsmarknad, säger Jens Sandahl. 

Arbetsmarknadsprognosen i tre punkter

  • Arbetstillfällena blir fler i länet även 2019, då rekryteringsplanerna hos arbetsgivarna är starka.
  • Utbildning är fortsatt viktigt för att möta kraven på arbetsmarknaden. Gymnasieutbildning är oftast obligatoriskt
  • Länets befolkning i arbetsaktiv ålder bedöms minska i de flesta kommuner i länet fram till 2025 vilket är en utmaning på arbetsmarknaden. 

Prognosen bygger bland annat på 577 intervjuer med  arbetsgivare inom samtliga branscher och sektorer i länet.