Positiva arbetsgivare i Kalmar län, men fortsatt kompetensbrist

Arbetsmarknaden i Kalmar 2018-2019

13 juni 2018

Arbetsförmedlingens nya prognos för 2018–2019 visar på en fortsatt stark konjunktur i Jönköpings län. Jobben blir fler samtidigt som arbetsgivarnas rekryteringsproblem tilltar. Nyanländ arbetskraft och vägledning till studier kan vara bidragande lösningar.

Utbildning blir allt viktigare och av de inskrivna arbetslösa har 50 procent högst grundskoleutbildning. Här finns en stor potential att vidareutbilda personer till bra jobbchanser, säger Carina Lindgren, arbetsförmedlingschef i Kalmar.

Arbetsförmedlingen har intervjuat cirka 550 arbetsgivare i Kalmar län och det finns en stark framtidstro i länet. Efterfrågan på arbetskraft fortsätter att vara hög inom både det privata näringslivet och de offentliga verksamheterna. 2019 väntas en något svagare ökningstakt på grund av hög arbetskraftsbrist, att arbetskraften växer långsammare och ett dämpat förväntningsläge. Utrikes födda är ett viktigt tillskott när den inrikes födda befolkningen i arbetsför ålder minskar.

Arbetslösheten väntas minska till slutet av 2018 till 7,9 procent av arbetskraften och landa på 7,8 procent i slutet av 2019. Minskningen berör många grupper.

– Bristen på kompetens har varit påtaglig en längre tid och riskerar att hämma tillväxten, säger Arbetsförmedlingens analytiker Mario Zetino.

– Kompetensbristen gör samtidigt att fler arbetsgivare är öppna för att dela på vissa arbetsuppgifter och till exempel mindre kvalificerade moment kan utföras av nya yrkesgrupper, säger Lars Borgemo, arbetsförmedlingschef i Västervik.