Stark efterfrågan på arbetskraft – samtidigt kompetensbrist

Arbetsmarknadsprognos Kalmars län 2018

13 december 2017

Det goda konjunkturläget ger goda incitament för att fler arbetslösa med utsatt ställning kommer att få arbete. Samtidigt råder en kompetensbrist bland de arbetssökande utifrån vad arbetsgivarna efterfrågar. Det framgår av Arbetsförmedlingens nya prognos för arbetsmarknaden i Kalmar län.

Arbetsförmedlingens har intervjuat cirka 500 arbetsgivare i Kalmar län, som visar på en fortsatt tydlig optimism. Efterfrågan på arbetskraft fortsätter att vara hög inom såväl det privata näringslivet som bland de offentliga verksamheterna. Samtliga branscher inom det privata näringslivet, förutom jord- och skogsbruk, redovisar i höstens undersökning en positiv bild för framtiden. Industribranschen sticker särskilt ut.

Med detta som bakgrund bedöms sysselsättningen öka med 900 personer i länet 2017 och 700 personer 2018. Det motsvarar en ökning med 0,9 respektive 0,7 procent 2018.

Arbetslösheten förväntas öka marginellt till slutet av innevarande år och uppgå till 8,0 procent, för att sedan stabiliseras på en något lägre nivå och landa på 7,9 procent 2018.

– Det som kan tänkas hämma tillväxten är bristen på kompetens vid rekrytering. Parallellt med arbetsgivarnas signaler om att de vill öka sin rekrytering är bristen på arbetskraft med rätt kompetens påtaglig, säger Arbetsförmedlingens analytiker Valdete Hashani.

Viktigt med utbildning mot bristyrken

För att lösa detta blir matchning till utbildning som leder till jobb allt viktigare.

– Det är också viktigt att få fler att utbilda sig med en tydlig inriktning mot bristyrken, säger Carina Lindgren, arbetsförmedlingschef i Kalmar.

– Lyckas vi inte lösa arbetsgivarnas rekryteringsbehov finns det risk för att det i förlängningen kan få negativa effekter för både länets totala sysselsättningstillväxt och för välfärden, säger Lars Borgemo, arbetsförmedlingschef i Västervik.