Arbetsmarknadsutsikterna i Kalmar län våren 2017

Arbetsmarknaden i Kalmar 2017-2018

13 juni 2017

Sysselsättningen i Kalmar län har varit god sedan 2014 och den positiva trenden håller i sig de kommande de kommande två åren. Arbetsförmedlingens prognos visar att efterfrågan på arbetskraft kommer att öka i länet under 2017 och 2018.

- Marknadsutvecklingen är god i Kalmar län. Arbetsgivarnas planer på att expandera genom rekrytering ligger klart över det historiska genomsnittet för länet det kommande året, säger Valdete Hashani, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingens prognos visar att efterfrågan på arbetskraft ökar till och med 2018. Sysselsättningen väntas öka med en procent 2017 och 0,8 procent året därpå. 

Till följd av tillskottet nyanlända i befolkningen kommer länets arbetslöshet öka svagt och uppgår i slutet av 2017 till 8,0 procent. Sysselsättningen bland nyanlända blir en avgörande faktor för arbetsmarknadsutvecklingen många år framöver.

Matchningen den stora utmaningen 

Den starka arbetsmarknaden gynnar inte alla. Samtidigt som arbetslösheten sjunker för inrikes födda ökar den bland utrikes födda och de som saknar gymnasieutbildning. Arbetsgivare efterfrågar allt oftare minst gymnasieutbildning vid rekrytering. Bristen på rätt kompetens skapar påfrestningar som kan hämma länets tillväxt.

- Matchningen mellan arbetsgivarnas behov och de arbetssökandes kompetens är marknadens stora utmaning. För att klara länets kompetensförsörjning prioriterar vi effektiva samarbeten. Vi har idag olika samarbeten med länets företrädare för utbildnings- och regionalpolitik och ser gärna att det samarbetet ökar på alla nivåer. Det skulle gynna och förbättra matchningen på arbetsmarknaden, säger Carina Lindgren, arbetsförmedlingschef i Kalmar.  

Var finns jobben?

Bäst går det för näringsgrenarna offentliga och finansiella tjänster samt företags-tjänster i Kalmar län. Flest jobb förväntas det bli inom tillverkningsindustrin, byggverksamheten samt handeln. Exempel på yrkesområden med rekryterings-svårigheter finns inom hälso- och sjukvård, läraryrken, IT och transport.

Prognosen bygger bland annat på intervjuer som Arbetsförmedlingen har gjort med drygt 500 arbetsgivare i Kalmar län våren 2017.