Stora utmaningar på Kalmar läns arbetsmarknad

Arbetsmarknadsprognos Kalmars län 2017

7 december 2016

Kalmar läns arbetsmarknad står inför stora utmaningar. Det handlar dels om att lösa den kompetensbrist som alltfler arbetsgivare upplever i samband med rekryteringar och dels att lyckas integrera det stora antalet nyanlända i samhället.

- Detta är jätteutmaningar som vi tillsammans måste lösa för att inte sysselsättning och tillväxt ska hämmas, säger Lars Borgemo, arbetsförmedlingschef i Västervik. 

Arbetsgivarna i Kalmar län ser positivt på framtiden och många planerar att nyanställa. Samtidigt upplever allt fler arbetsgivare kompetensbrist i samband med rekryteringar. Den upplevda kompetensbristen har ökat stadigt sedan 2012. I höstens undersökning, där Arbetsförmedlingen intervjuat cirka 500 arbetsgivare i länet, uppger 28 procent av de privata och hela 66 procent av de offentliga att de upplevt sådan brist.

Nyanlända viktig resurs

Under flera år har den inrikesfödda delen av arbetskraften i länet minskat, och det har varit den utrikesfödda delen av befolkningen som stått för sysselsättningstillväxten i länet. Det stora antalet nyanlända det senaste året gör att sysselsättningsökningen även framöver kommer att bestå av utrikesfödda personer.

- Om vi lyckas väl med integrationen av nyanlända löser vi samtidigt en del av kompetensbristen, eftersom många av de nyanlända är antingen högutbildade eller har stor yrkeserfarenhet. Detta är en ödesfråga, eftersom kompetensbristen förr eller senare leder till avstannad sysselsättning och tillväxt och i förlängningen påverkar välfärden, säger Carina Lindgren, arbetsförmedlingschef i Kalmar.

Sysselsättning och arbetslöshet

Arbetsförmedlingen gör i sin nya prognos bedömningen att sysselsättningen i länet ökar med 800 personer under 2016 och med ytterligare 700 personer under 2017. Arbetslösheten förväntas minska med 150 personer under 2016 för att sedan öka med cirka 350 personer till slutet av 2017. Att arbetslösheten inte sjunker när sysselsättningen ökar beror på att antalet personer som ställer sig till arbetsmarknadens förfogande växer snabbare än sysselsättningen.