Fortsatt optimism hos arbetsgivarna

Arbetsmarknadsprognos Jönköpings län 2017

7 december 2016

Många arbetsgivare i Jönköpings län vill anställa under 2017. En majoritet av företagen tror att nästa år blir framgångsrikt och det gäller i de flesta branscher, även i den för länet så betydelsefulla industrin.

Det gör att sysselsättningen i länet förväntas öka med 3 200 personer fram till slutet av nästa år, trots stora svårigheter att besätta många lediga jobb.

Det visar den prognos som Arbetsförmedlingen släpper i dag. Prognosen grundas på de intervjuer som gjorts med över 500 av länets arbetsgivare under hösten.

Sammantaget gör detta att sysselsättningen i Jönköpings län utvecklas positivt under prognosperioden. Arbetsförmedlingen bedömer att 1 700 jobb tillkommer 2016 och 1 500 jobb under 2017.

– Ett allvarligt problem som många arbetsgivare vittnar om är att de har svårt att hitta den kompetens de söker när de ska anställa. Bristsituationen blir allt mer svårbemästrad när andelen inskrivna arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden ökar, säger arbetsmarknadsanalytikern Ida Karlsson på Arbetsförmedlingen.

Det starka konjunkturläget har gjort att arbetslösheten bland de personer som står nära arbetsmarknaden är nere på historiskt låga nivåer. Samtidigt ökar andelen inskrivna som i genomsnitt behöver längre tid på sig för att hitta ett jobb.

Den ovanligt stora flyktinginvandringen till länet göra att arbetskraften förändras snabbt. Många av de arbetslösa invandrarna har bara en förgymnasial utbildning och behöver både lära sig svenska och vidareutbildas. Detta kommer ta tid och av den anledningen kommer arbetslösheten i länet att vända uppåt.

Arbetslösheten bedöms ligga på runt 12 000 personer i länet i slutet av 2017, 6,8 procent av arbetskraften.

– Samtidigt är det bland invandrarna vi finner potentialen på den svenska arbetsmarknaden om företagen ska kunna växa vidare. Därför behövs det fler och utökade vägar för att kompetensutveckla dessa personer, säger Ida Karlsson.