Jönköpings arbetsgivare mest positiva i Sverige

Arbetsmarknaden i Jönköping 2015-2016

10 juni 2015

Sex av tio arbetsgivare i Jönköpings län tror på en ökad efterfrågan framöver. På längre sikt är man lite mer försiktiga men fortsatt positiva. Företagen kommer behöva mer personal vilket även innebär att arbetslösheten kommer att minska.

Fler arbetstillfällen

De branscher som beräknas öka mest är privata tjänster och bygg men även offentliga tjänster räknar med en förbättring. Det är också positivt att vi ser ett trendbrott för industrin som inte längre minskar utan stannar kvar på dagens nivå.

Fler bristyrken

Det är redan mycket svårt för arbetsgivare som söker specialiserad personal med längre eftergymnasial utbildning att hitta arbetskraft och det kommer fortsätta även framöver. Bristyrken finns inom nästan alla branscher men de är flest och bristen är allvarligast inom den offentliga sektorn.

Utmaningar på länets arbetsmarknad

Nära 70 procent av de inskrivna arbetslösa tillhör någon av de grupper som har en högre risk för arbetslöshet. Det gäller personer födda utanför Europa, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, äldre (55-64) år samt personer med högst förgymnasial utbildning.

Det här betyder att konkurrensen om de enklare jobben kommer vara hård samtidigt som det kommer vara svårt att hitta personal till kvalificerade jobb.

Intervjuundersökning

Prognosen bygger på intervjuer med cirka 600 arbetsplatser i Jönköpings län. Det handlar om både små och stora arbetsgivare och urvalet speglar näringslivet i länet och täcker in både privata och offentliga arbetsgivare.