Arbetslösheten fortsätter att minska, men i något långsammare takt

Arbetsmarknadsprognos Jönköpings län 2015

9 december 2014

Arbetslösheten i Jönköpings län fortsätter att minska nästa år. Det förutspår Arbetsförmedlingen i sin prognos för arbetsmarknaden 2015. Samtidigt som arbetsmarknaden förbättras växer arbetskraften och den globala konjunkturen står och stampar, vilket gör att arbetslösheten minskar i en något långsammare takt än den har gjort i år.

Arbetsmarknaden i Jönköpings län påverkas under 2015 av att den för länet så viktiga exportindustrin inte lyfter.

Istället är det den inhemska efterfrågan, som drivs av köpstarka hushåll, som driver tillväxten.

Det framgår av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för nästa år, som i huvudsak bygger på den intervjuundersökning som genomförts under hösten. I länet har 390 arbetsställen i privata näringslivet och 66 i offentlig verksamhet intervjuats.

Inga stora sysselsättningsökningar trots ökad efterfrågan

Undersökningen visar att arbetsgivarna i Jönköping är positiva. Nära hälften av företagen inom det privata näringslivet tror på en ökad efterfrågan av deras varor och tjänster det kommande halvåret.

Vad gäller anställningsplaner är länets arbetsgivare mer restriktiva och inga stora sysselsättningsökningar är i antågande.

Arbetslösheten kommer att minska under 2015, förutspår Josef Lannemyr, analytiker på Arbetsförmedlingen med ansvar för prognosen.

”Under 2014 har arbetslösheten varit stadigt fallande och denna trend kommer fortsätta även under nästa år, om än i något långsammare takt. Anledningen till att arbetslösheten inte minskar ännu snabbare är industrins svaga utveckling och att arbetskraften fortsätter att öka”, konstaterar han.

Mot slutet av 2015 prognostiseras 11 500 personer i länet vara inskrivna arbetslösa, vilket motsvarar en arbetslöshet på 6,6 procent. Även under nästa år kommer det att finnas en rad yrken där länets arbetsgivare kommer att få svårt att hitta personal.

Svårast är det för de arbetsgivare som söker specialiserad personal med längre eftergymnasial utbildning eller med hög grad av yrkesskicklighet.

Vissa grupper mer utsatta

”Även om Jönköpings län av tradition är en stark arbetsmarknad – och har landets fjärde lägsta arbetslöshet – så är arbetslösheten inte jämt fördelad över befolkningen utan vissa grupper är mer utsatta än andra”, skriver Josef Lannemyr.

De arbetssökande som av Arbetsförmedlingen definierats som mer utsatta utifrån deras ökade risk för arbetslöshet är:

  • Personer födda utanför Europa,
  • personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,
  • äldre (55-64) år,
  • personer med högst förgymnasial utbildning.

De utsatta grupperna utgör idag två tredjedelar av de inskrivna arbetssökande på länets arbetsförmedlingar och andelen kommer att öka under prognosperioden.