Obalansen mellan efterfrågan och utbudet av arbetskraft är länets största utmaning

Arbetsmarknaden i Jämtland 2018-2019

13 juni 2018

Arbetsmarknaden i länet är fortsatt stabil och sysselsättningen ökar marginellt. Företagarna ser positivt på framtiden men en låg andel planerar att nyrekrytera. Det visar Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för 2018–2019 i Jämtlands län.

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsundersökning bland 330 privata och offentliga arbetsgivare i länet intervjuats visar att företagen ser positivt på de kommande 18 månaderna. Det gäller i synnerhet jord, skog, bygg och industrin där förväntningarna ökat.

Med en stark konjunktur bedöms den sammanlagda sysselsättningen i länet öka med 1 150 personer till slutet av 2019 och arbetslösheten minska med 400 personer till 6,2 procent av arbetskraften samma period.

– Det största hindret för jobbtillväxt är bristen på arbetskraft med rätt kompetens, säger Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen i Jämtlands län.

Brist på arbetskraft

Bristen på arbetskraft är fortfarande hög. Det gäller både privata och offentliga arbetsgivare. Den är särskilt påtaglig inom vård, skola och omsorg där det saknas stora volymer av bland annat undersköterskor, sjuksköterskor och lärare. Bristen är också påtaglig inom vissa yrken som buss- och lastbilschaufförer samt byggnadsarbetare.

– Att komma till rätta med arbetskraftsbristen är en förutsättning för att tillgodose såväl fortsatt tillväxt som god välfärd i länet, säger Maria Salomonsson.

Behovet av nya rekryteringar är inte längre lika stort som det har varit, även om arbetsgivarna är optimistiska. En förklaring är att i höstas valde företagen att behålla personal istället för att varsla när produktionen gick ned.

– Anledningen till att de valde att behålla personal är att de upplever svårigheter att hitta kompetensen när de väl behöver den, säger Maria Salomonsson.

Matchning en övergripande utmaning

I Sverige, likväl som i Jämtlands län, har vi idag en tudelning och matchningsproblematik på arbetsmarknaden.

– Arbetsgivare efterfrågar kompetenser för att kunna bibehålla och utöka sina verksamheter där den tillgängliga arbetskraften som finns inskriven på Arbetsförmedlingen inte alltid matchar detta behov. De utmaningar som vi står inför riskerar att hämma både tillväxt och välfärd. Bland de personer som löper större risk för långtidsarbetslöshet finns arbetssökande som har en funktionsnedsättning som medför en nedsatt arbetsförmåga, unga utan gymnasieexamen, personer födda utanför EU/EES samt sökanden som är över 55 år. Vidare studier riktade mot bristyrken och körkort är två ytterligare kompetenser som ökar möjligheterna till arbete, säger Sofia Karlsson, arbetsförmedlingschef i västra Jämtlands län, och fortsätter:

– Arbetsförmedlingen har självklart ett stort ansvar för matchningen men utan samverkan och samarbete med andra aktörer i samhället kommer det att bli svårt att lösa bristen på arbetskraft idag och i framtiden.