Minskad arbetskraft en stor utmaning

Arbetsmarknadsprognos Jämtlands län 2018

13 december 2017

Arbetsmarknaden i länet bedöms något dämpad men fortsatt stabil. De största utmaningarna är kopplade till åldersstrukturen. Pensionsavgångar och utflyttning har gjort att den samlade arbetskraften har minskat med 3 400 personer på tio år.

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos bygger på 345 intervjuer med arbetsgivare inom privat och offentlig sektor. Undersökningen visar att företagen har dämpat sina förväntningar och att efterfrågan på arbetskraft har minskat rejält. Trots det bedöms sysselsättningen öka, om än marginellt. Det som delvis hämmar tillväxten är svårigheter att rekrytera personal. Bedömningen är dock att arbetslösheten kommer att fortsätta minska men i lägre takt.

– Den fortsatta utvecklingen av arbetslösheten påverkas främst av hur inskrivningarna i etableringen av utrikesfödda kommer att se ut framöver och om de nyanlända stannar i länet eller inte, säger Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen i Jämtlands län.

Färre ska försörja fler

De utrikesfödda länsborna i åldern 16–64 har ökat till nästan 4 600 personer de senaste tio åren. Samtidigt har de inrikes födda i samma åldersgrupp minskat med 8 000. Även om antalet länsbor i arbetsför ålder ökade med 500 personer förra året, väger det inte upp minskningen på drygt 3 400 de senaste tio åren. Det gör att försörjningsbördan ökar då färre ska försörja fler.

– Det innebär att arbetsgivarna upplever brist när de ska rekrytera personal. De som står för påfyllnaden har en lägre kompetens än tidigare och det krävs många och långa insatser för att få ut dem på arbetsmarknaden, säger Maria Salomonsson.

Rekryteringsbehoven bedöms bli lägre då arbetsgivarna väljer att behålla befintlig personal eftersom de har svårigheter att hitta den kompetens de behöver.

Svårt att matcha till jobb                  

Bristen på arbetskraft är utspridd inom flera yrken men de stora volymerna återfinns inom vård och omsorg. Bristen väntas öka inom hälso- och sjukvård, utbildning, bygg och anläggning, industrin, teknik och IT samt några yrken inom tjänster och service.

– Att matcha till utbildning som leder till jobb blir allt viktigare. Vi på Arbetsförmedlingen tillsammans med andra samhällsaktörer behöver bli bättre på att motivera fler till reguljära studier och här behöver vi samarbeta, säger Sofia Karlsson, arbetsförmedlingschef i västra Jämtlands län.