Obalansen mellan efterfrågan och utbudet av arbetskraft är länets största utmaning

Arbetsmarknaden i Jämtland 2017-2018

13 juni 2017

Arbetsmarknaden i länet fortsätter att förbättras även om arbetslösheten väntas öka något. De största utmaningarna är kopplade till åldersstrukturen och det ökade inflödet av personer födda utanför Europa.

Den svenska ekonomin står sig stark och tillväxten återspeglas av fortsatt optimism bland länets företag. De nyttjar sin arbetskraft för fullt och står inför nyrekryteringar. Men trots det positiva läget kommer sysselsättningen bara att öka marginellt, med 500 personer fram till slutet av 2018.

– Samtidigt kommer arbetslösheten att öka något, främst på grund av att många nyanlända inte har hunnit etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Även de som saknar gymnasieutbildning möter en tuffare arbetsmarknad, säger Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen i Jämtlands län.

Stora rekryteringsbehov

Rekryteringsplanerna ser positiva ut inom flertalet näringsgrenar. Störst behov finns inom vård, skola och omsorg, områden där fortsatt stora pensionsavgångar väntas ska ske de närmaste åren. Vårens intervjuundersökningar visar på att arbetskraftsbristen i länet har ökat vilket påverkar arbetsgivarnas möjligheter att rekrytera.

Svårt att matcha till jobb

Bristen på arbetskraft ökar kraftigt i privat sektor och är fortsatt hög inom den offentliga och matchningsläget blir allt svårare. Orsaken är bland annat att de som skrivs in på Arbetsförmedlingen har kort utbildning och brister i svenska språket. Samtidigt har vi stora pensionsavgångar som behöver ersättas. Den potentiella arbetskraften i åldern 16–64 år minskar totalt sett, samtidigt som andelen utrikes födda ökar. Det skapar å andra sidan goda förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden om man har rätt kompetens. Bristen på utbildad arbetskraft är utspridd inom flera yrken men de stora volymerna finns inom vård och omsorg.

– Rätt utbildning och kompetens blir allt viktigare på arbetsmarknaden. Vi på Arbetsförmedlingen men även andra samhällsaktörer behöver bli bättre på att motivera fler till reguljära studier och här måste vi samarbeta, säger Sofia Karlsson, arbetsförmedlingschef i västra Jämtlands län.