Matchningen på arbetsmarknaden fortsatt stor utmaning

Arbetsmarknadsprognos Jämtlands län 2017

7 december 2016

Arbetsmarknaden i länet fortsätter att förbättras även om arbetslösheten väntas öka något. De största utmaningarna är kopplade till åldersstrukturen och det ökade inflödet av personer födda utanför Europa.

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos bygger på 345 intervjuer med arbetsgivare inom privat och offentlig sektor. Undersökningen visar att företagen har dämpat sina förväntningar och att efterfrågan på arbetskraft har minskat rejält. Trots det bedöms sysselsättningen öka, om än marginellt. Det som delvis hämmar tillväxten är svårigheter att rekrytera personal. Bedömningen är dock att arbetslösheten kommer att fortsätta minska men i lägre takt.

– Den fortsatta utvecklingen av arbetslösheten påverkas främst av hur inskrivningarna i etableringen av utrikesfödda kommer att se ut framöver och om de nyanlända stannar i länet eller inte, säger Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker på

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsundersökning bland drygt 300 privata och offentliga arbetsgivare i länet visar att företagen är försiktigt optimistiska inför framtiden. Men arbetslösheten väntas stiga till 7,4 procent av arbetskraften, eller till motsvarande drygt 4 600 personer år 2017. Bedömningen är att det främst är utrikesfödda som kommer att bidra till ökningen.

– Risken är stor att de hamnar i långa tider utan arbete och kommer att utgöra en allt större andel av de arbetslösa, säger Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef i Östersund.

Samtidigt råder känd arbetskraftbrist och i takt med att de stora pensionsavgångarna träder ikraft ökar bristen. Många av de inskrivna på länets arbetsförmedlingar saknar tillräcklig utbildningsnivå och kompetens för de lediga jobben.

– Att ta till vara den arbetskraftsresurs som de nyanlända är förutsätter också att arbetsmarknadens parter samverkar med varandra för att tillgodose kompetensförsörjningen i länet. Det är viktigt att rusta de grupper av arbetslösa som har svårt att hitta ett arbete i dag, genom bland annat utbildning och praktik i nära samverkan med företagen, säger Fredrika Henriksson, chef på Arbetsförmedlingen i Östersund.

Högst bristtal inom offentlig sektor

Länets offentliga sektor har bland de högsta bristtalen i landet, det vill säga arbetsgivarna har svårt att hitta rätt kompetens. 73 procent av arbetsgivarna uppger att de har upplevt en brist när de skulle rekrytera personer. Snittet för riket ligger på 65 procent. Bristen beror främst på de stora pensionsavgångarna inom vård och omsorg där det sker många ersättningsrekryteringar och det är här som de flesta lediga platserna finns.

– Det är heller ingen ljusning i sikte. Inom fem år uppnår 6 100 pensionsåldern. Om ytterligare fem år är det minst lika många till. Den framtida arbetskrafts- och kompetensförsörjningen är en utmaning för alla parter i länet, säger Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.