Svårare hitta arbetskraft med rätt kompetens

Arbetsmarknadsprognos Jämtlands län 2016

9 december 2015

Två av tre offentliga arbetsgivare i Jämtlands län har svårt att få tag på arbetskraft när de ska rekrytera personal. Samtidigt ökar tudelningen på arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsundersökning bland drygt 300 privata och offentliga arbetsgivare i länet visar att det blir allt svårare att rekrytera. Särskilt ökar det för arbetsgivare inom offentliga tjänster. 68 procent uppger att de har upplevt svårigheter vid rekrytering, en ökning med tre procentenheter sedan i våras.

– Den framtida arbetskrafts- och kompetensförsörjningen är en utmaning för alla parter i länet. Den rådande åldersstrukturen gör att färre ska försörja fler, säger Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Tydlig uppdelning på arbetsmarknaden

Arbetslösheten vänta stiga tillfälligt för att sedan åter sjunka och landa på 7,1 procent av arbetskraften 2016, eller motsvarande strax under 4 400 personer. Största andelen arbetslösa är de som saknar gymnasieutbildning tätt följd av utomeuropeiskt födda; de sistnämnda som endast har förgymnasial utbildning är också den grupp arbetslösa som ökar mest i länet. Bor de dessutom i Ragunda, Bräcke och Strömsund har de störst svårighet att ta sig in på arbetsmarknaden.

– Det finns stor risk att de hamnar i långa tider utan arbete och kommer att utgöra en allt större andel av de arbetslösa, säger Maria Salomonsson.

Samtidigt råder känd arbetskraftbrist och i takt med att de stora pensionsavgångarna träder ikraft ökar bristen.

– Den mest betydelsefulla utmaningen i länet är att alla som kan arbeta behövs på arbetsmarknaden. Och den kanske allra viktigaste pusselbiten är att fler utrikesfödda får jobb, säger Sofia Karlsson, sektionschef på Arbetsförmedlingen i Östersund.

Företagens tankar om framtiden

  • Jord- och skogsbruksföretagen tror på oförändrad sysselsättning, dålig lönsamhet och ökad brist på arbetskraft jämfört med för ett år sedan.
  • Industriföretagen är starkt optimistiska, upplever ingen större brist annat än på vissa nyckelpositioner och känner oro för att för få ungdomar söker industriprogrammet på gymnasiet.
  • Byggföretagen är svagt positiva, har rekryteringsbehov av byggnadsträarbetare och inredningssnickare men upplever minskad brist och tror på oförändrad sysselsättning.
  • Företagen inom privata tjänstesektorn har fortsatt höga förväntningar, tror att sysselsättningen ökar något och upplever vissa rekryteringsbrister inom speciella nyckelpositioner.
  • Arbetsgivarna inom den offentliga sektorn i länet har bland de högsta bristtalen i landet, väntar stora pensionsavgångar medan sysselsättningen väntas öka marginellt.