Företagen är försiktigt positiva

Arbetsmarknadsprognos Jämtlands län 2015

9 december 2014

Två gånger per år gör Arbetsförmedlingen en prognos för arbetsmarknadens utveckling den närmaste tiden. Prognosen bygger på cirka 300 intervjuer med privata och offentliga arbetsgivare och dessa har positiva förväntningar på 2015.

Arbetsförmedlingens prognoser är unika eftersom de bygger på intervjuer med ett stort antal arbetsställen inom i stort sett alla branscher. Materialet är insamlat och bearbetat under hösten 2014 och prognosperioden sträcker sig fram till utgången av 2015.

– Arbetsmarknaden ser stabil ut men företagen verkar försiktigt positiva i sina bedömningar om efterfrågan på produkter och tjänster nästa år säger Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker vid Arbetsförmedlingen.

Antalet sysselsatta ökar marginellt

Antalet sysselsatta i länet bedöms öka med 100 under 2014 vilket är ungefär samma bedömning som gjordes i våras. Prognosen för 2015 är att sysselsättningen ökar med ytterligare 200. Prognosen för arbetskraften är att den kommer att minska framöver om inget förändras. På sikt leder detta till brist för arbetsgivarna både inom privat och offentlig sektor.

Arbetslösheten fortsätter minska men inte för alla grupper

Minskningen av arbetslösheten vilken har pågått från 2011 förväntas fortsätta även fram till slutet av 2015 för att hamna på 4 800. Detta motsvarar 7,6 procent av arbetskraften. Ett växande problem är att andelen inskrivna som utgörs av grupper som har svårare att komma ut på arbetsmarknaden ökar. Denna grupp utgörs av personer med internationell barkund, bristfällig utbildning äldre och personer med någon forma av funktionsnedsättning. I slutet av 2014 bedöms två av tre inskrivna arbetssökande, eller cirka 3 000 personer, tillhöra gruppen som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden.
– Med tanke på befolkningsutvecklingen, välfärden och inte minst individen själv är det viktigt att fler personer i dessa grupper kommer in på arbetsmarknaden säger Maria Salomonsson..

Jobbchanser

Även om sysselsättningen bedöms öka svagt så sker det hela tiden en omsättning på arbetsmarknaden; människor går i pension, byter jobb, utbildar sig, flyttar med mera.  Exempel på yrken med goda chanser till jobb är lastbilsmekaniker, förskollärare, civilingenjörer, sjuksköterskor och mjukvaru- och systemutvecklare.  Yrken där det är större konkurrens om jobben är bland annat barnskötare, lagerarbetare, parkarbetare, personlig assistent och försäljare.

Rekryteringsproblem

Var fjärde arbetsgivare anger att de upplevt svårigheter att få tag på arbetskraft när de rekryterat personal. Störst brist anger arbetsgivarna inom den offentliga sektorn där 60 procent tycker det är svårt att hitta arbetskraft.
– På sikt kan bristen hämma tillväxt, service, hälsa, välfärd och rättssäkerhet för både arbetsgivare och medborgare om inte arbetsgivarna hittar arbetskraft med rätt kompetens säger Maria Salomonsson.

Utmaningar på länets arbetsmarknad

På kortare sikt är det brist på arbetskraft med rätt kompetens som troligtvis kommer ha den största negativa effekten när konjunkturen förstärks ytterligare. På lite längre sikt är den största utmaningen befolkningsutvecklingen. Den närmsta framtiden väntas pensionsavgångarna fortgå och öka medan påfyllnaden av ungdomar avtar. Detta skapar å andra sidan goda förutsättningar för många att komma in på arbetsmarknaden om man har rätt kompetens.  
Följande grupper har identifierats som utsatta grupper i länet som bedöms ha svårt att finna en sysselsättning under 2015:

  • Personer med högst förgymnasial utbildning
  • Ungdomar och särskilt de med bristfällig utbildning
  • Utrikesfödda, särskilt födda utom Europa
  • Personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
  • Arbetslösa personer 55-64 år

– Arbetsförmedlingen måste i ett tidigt skede se vilka som är i störst behov av insatser för att komma tillbaka till eller etablera sig på arbetsmarknaden. Vår träffsäkerhet i att identifiera behoven och anpassa insatserna därefter måste vara hög. Bra kontakter och ett utvecklat samarbete med arbetsgivare är centralt för att lyckas med vårt uppdrag säger Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef i Östersund.