Företagarna är fortsatt nedtonade trots förbättringar på arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden i Jämtland 2014-2015

11 juni 2014

Två gånger per år gör Arbetsförmedlingen en prognos för arbetsmarknadens utveckling den närmaste tiden och i Jämtland är företagen avvaktande inför de kommande åren.

Vårens prognos baseras på intervjuer med 335 arbetsställen inom i stort sett alla branscher och förväntningarna på efterfrågan av varor och tjänster är något avvaktande.

– Kapacitetsutnyttjandet har ökat marginellt liksom svårigheterna att rekrytera. Vi ser en svag förbättring bedömer att den kommer att fortsätta under prognosperioden säger Maria Salomonsson arbetsmarknadsanalytiker vid Arbetsförmedlingen.

Högt kapacitetsutnyttjande

Nästan en fjärdedel av länets företag anger att de inte kan öka produktionen ytterligare utan att anställa. Jämfört med övriga län ligger Jämtlands län i toppen bland de som anger högt kapacitetsutnyttjande. Var femte arbetsgivare inom privata näringslivet anger att de går för fullt medan andelen i riket ligger på 17 procent.

– Detta innebär att många företag i länet omedelbart behöver rekrytera nya medarbetare om efterfrågan på deras varor och tjänster går upp säger Maria Salomonsson.

Antalet sysselsatta ökar marginellt

Antalet sysselsatta i länet bedöms öka med 100 personer under 2014 för att öka med ytterligare 200 personer till utgången av 2015.

Arbetslösheten minskar

Arbetslösheten i länet har minskat från nästan 6 800 år 2010 till knappt 5 400 år 2013. I andel av arbetskraften motsvarar det 10,5 procent 2011 till 8,5 procent 2013.

Prognosen för fjärde kvartalet 2014 är att antalet kommer sjunka till cirka 5 200, för att fortsätta sjunka till strax under 5 000 år 2015. Detta motsvarar 8,2 respektive 7,9 procent av arbetskraften 2014 och 2015.

Arbetslöshetens sammansättning

Hela tillskottet till de yrkesaktiva åldersgrupperna i Sverige består nu av utrikes födda och det är därför mycket viktigt att invandrade personer bereds möjlighet till en effektiv integration på arbetsmarknaden. Största andelen arbetslösa finns hos de utlandsfödda och andelen är större i länet än snittet för rriket. I länet är det även den gruppen som ökat mest och nästan var tredje saknar arbete.

Även personer med låg utbildningsnivå har längre inskrivningstider och svårare att komma ut på arbetsmarknaden.

– Generellt är det så att ju högre utbildningsnivå man har desto lägre är arbetslösheten säger Maria Salomonsson.

Utmaningar för länets arbetsmarknad

Arbetsförmedlingen har identifierat de grupper som har svårt att hitta arbete och därmed riskerar att hamna i långa tider av arbetslöshet:

  • Personer med högst förgymnasial utbildning
  • Ungdomar och särskilt de med bristfällig utbildning
  • Utrikesfödda, särskilt födda utom Europa
  • Personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
  • Arbetslösa personer 55-64 år

På kortare sikt är det brist på arbetskraft med rätt kompetens som troligtvis kommer ha den största negativa effekten när konjunkturen förstärks ytterligare.

På lång sikt är den största utmaningen befolkningsutvecklingen. Den närmsta framtiden väntas pensionsavgångarna fortgå och öka medan påfyllnaden av ungdomar avtar.

– Det största tillskottet av arbetskraft hittar vi i gruppen utrikesfödda. Att de snabbt etablerar sig på arbetsmarknaden är mycket viktigt både för individen men även för samhället. För de i utsatta grupper gäller det att vi använder alla våra verktyg på bästa sätt och att vi fortsäter att utveckla samarbetet med övriga aktörer på arbetsmarknaden säger Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef i Östersund.

Brist- och överskottsyrken

I länet finns stor efterfrågan på bland annat Läkare, Kockar, Förskollärare, Sjuksköterskor och Lastbilsmekaniker. Det är lägre efterfrågan på bland annat Barnskötare, Frisörer, Elevassistenter, Vårdbiträden och Försäljare.

– I de flesta branscher och yrken blir kravet på körkort allt viktigare och är nu ett av de mest förekommande kraven hos arbetsgivare. För ungdomar är ofta slutbetyg från gymnasiet helt avgörande säger Maria Salomonsson.