4 200 fler jobb i Halland enligt ny prognos

Arbetsmarknaden i Halland 2019-2020

12 juni 2019

Under våren har Arbetsförmedlingen intervjuat 430 arbetsgivare i Halland hur de ser på efterfrågeläget och tillgången på arbetskraft. Förväntningarna i länet har skruvats ned något jämfört med förra året, men indikerar fortfarande på en ökad efterfrågan.

Efterfrågeindexet utgår ifrån ett mycket starkt läge och det innebär att även ett oförändrat läge ger bra förutsättningar. Företagen fortsätter dessutom att planera för fler anställda och efterfrågeindikatorn i Hallands län visar att läget i näringslivet fortfarande ligger över normal efterfrågan.

Sysselsättningen i Hallands län bedöms öka med cirka 2 400 personer under 2019 och med 1 800 personer under 2020 och det är fortfarande de privata näringslivet som väntas stå för den största ökningen. Den offentliga sektorn har haft en sysselsättningsökning de senaste åren, som även den ser ut att fortsätta framöver.

För industrin, som ofta är exportberoende, väntas antalet sysselsatta bara öka marginellt. Sysselsättningen inom byggsektorn har ökat sedan 2014 och bedöms fortsätta att växa även i framtiden. Sammantaget för hela arbetsmarknaden visar prognosen att antalet sysselsatta dagtid, som jobbar i Halland, ökar med 1,7 procent under 2019 och 1,3 procent under 2020.

– Vi ser en fortsatt stor brist på arbetskraft med efterfrågad kompetens i Hallands län även framöver. Både det halländska näringslivet och den offentliga sektorn behöver dessutom ersättningsrekrytera i stort utsträckning de kommande åren, säger Peter Nofors, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Bristen på arbetskraft med efterfrågad kompetens är, och väntas bli, svår framöver i flertalet branscher. Främst gäller det yrken som kräver högre studier och legitimationsyrken inom offentlig sektor, men även kvalificerade yrkesarbetare inom industrin samt byggnadsarbetare räknar arbetsgivarna att ha problem att locka till sig. Besöksnäringen väntas fortsatt har stora problem att anställa erfarna kockar och övrig kökspersonal.

Framöver ökar dock arbetslösheten på grund av bristen på kompetent arbetskraft samt ett minskat stöd till de arbetslösa som har behov av extra hjälp. Bland dem som har långa tider i arbetslöshet finns personer som har en svag konkurrensförmåga på arbetsmarknaden och som generellt sett har svårare att komma ut i jobb. Att minska tiderna i arbetslöshet är en av de större utmaningarna för arbetsmarknadspolitiken.