Tillväxten lite svagare i Halland 2019

Arbetsmarknadsprognos Hallands län 2019

12 december 2018

I höst har Arbetsförmedlingen intervjuat 430 arbetsgivare i Halland hur deser på efterfrågan på varor, tjänster och tillgången på arbetskraft. Arbetsmarknaden i länet  är fortsatt ljus och sysselsättningen bedöms öka med cirka 2 000 personer under 2018 och 1 500 personer under 2019.

Arbetsmarknaden ser fortsatt ljus ut i Hallands län och prognosen visar att
efterfrågeläget i näringslivet fortfarande ligger strax över normal efterfrågan.
Anställningsplanerna är fortfarande goda i de flesta näringsgrenarna. Stämningsläge bland företagen fortsätter att vara gott, även om förväntningarna skruvats ned något jämfört med förra året.

Minskande arbetslöshet

– Prognosen är att arbetslösheten minskar till 5,6 procent fjärde kvartalet 2018 och 5,4 procent i slutet av 2019. Hallands län väntas därmed även fortsättningsvis ha en av landets absolut lägsta arbetslöshetsnivåer i slutet av prognosperioden, säger Peter Nofors, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

I länet bedöms sysselsättningen öka med cirka 2 000 personer under 2018 och med 1 500 personer under 2019 och det är fortfarande de privata tjänstenäringarna som  väntas stå för den största ökningen. Starkast förväntningar på efterfrågan finns inom finansiella- och företagstjänster. Den offentliga sektorn har haft en lägre sysselsättningsökning de senaste året, som ser ut att fortsätta öka framöver. För industrin väntas antalet sysselsatta öka marginellt. Sysselsättningen inom byggsektorn, som ökat sedan 2014, bedöms fortsätta att växa även framöver.

Länets arbetsmarknad är jämförelsevis stabil beroende på ett starkt och brett
näringsliv med en skiftande arbetsmarknad. Dessutom bidrar närheten till Göteborg och dess arbetsmarknad till att länet har bland den lägsta arbetslösheten i landet. Det finns dock fortfarande stora skillnader i arbetslöshet mellan olika grupper.

Arbetslöshetens sammansättning

Personer med eftergymnasial utbildning har lägst arbetslöshet medan de som sakna gymnasial utbildning har en högre arbetslöshet. De som är utomeuropeiskt födda är den enskilda grupp som har den högsta arbetslösheten. I norra Halland är arbetslösheten överlag låg där Kungsbacka, med sin närhet till Göteborg, alltid haft en mycket låg arbetslöshet. Södra Halland har däremot än så länge inte dragit nytta
av Skånes arbetsmarknad på motsvarande vis.

Arbetsförmedlingen har gjort prognoser sedan 60-talet och två gånger om året presenteras riks- och länsprognoser, vilka brukar vara träffsäkra tack vare antalet intervjuer och den höga svarsfrekvensen. I hela landet har närmare 13 000 arbetsgivare intervjuats.