Ljus arbetsmarknad i Halland

Arbetsmarknaden i Halland 2018-2019

13 juni 2018

Arbetsförmedlingen har i vår intervjuat 380 arbetsgivare i Halland hur de ser på efterfrågan på varor, tjänster och tillgången på arbetskraft. Arbetsmarknaden i länet är fortsatt ljus och anställningsplanerna pekar uppåt i de flesta branscherna. Sysselsättningen 2018 bedöms öka med   2 500 personer och med 2 000 personer 2019. Svårigheten att hitta rätt kompetens är dock det största tillväxthindret för många företag.

Arbetsmarknaden i Halland är fortsatt stabil tack vare ett starkt näringsliv och en varierad arbetsmarknad med skiftande privat tjänstesektor. Dessutom bidrar närheten till Göteborg att länet har bland den lägsta arbetslösheten i landet, vilken beräknas minska till 5,7 procent fjärde kvartalet 2018 och till 5,5 procent i slutet av 2019. Länet väntas därmed även fortsättningsvis ha en av landets lägsta arbetslöshetsnivåer i slutet av prognosperioden. Prognosen visar också att antalet sysselsatta hallänningar dagtid ökar med 1,5 procent under 2018 och 1,2 procent under 2019.

– Konjunkturindikatorn för Halland visar att efterfrågeläget i näringslivet ligger strax under nivån för mycket stark efterfrågan, säger Peter Nofors, arbetsmarknads-analytiker för Halland. Anställningsplanerna pekar uppåt i de flesta näringsgrenarna, men kompetensbristen är stor i alla branscher och svårigheten att hitta rätt kompetens är det största tillväxthindret för många företag.

En tydlig effekt av detta är att det privata näringslivet i Halland därför rekryterat medarbetare från utlandet i mycket högre utsträckning än tidigare: 11 procent i vår jämfört med 2 procent för ett år sedan och 1 procent i höstas.

De privata tjänstenäringarna väntas stå för den största delen av ökningen och de starkaste förväntningar på efterfrågan finns inom finansiella tjänster och företagstjänster. Den offentliga sektorn har haft en mindre sysselsättningsminskning de senaste året, men ser ut att öka. För industrin, som i stor utsträckning är exportberoende, väntas antalet sysselsatta öka marginellt. Sysselsättningen inom byggsektorn bedöms fortsätta att växa även framöver.

Det är fortsatt stora skillnader i arbetslöshet mellan olika grupper. De som saknar gymnasieutbildning har en högre arbetslöshet liksom de som är födda utanför Europa.

Arbetsförmedlingen har gjort prognoser sedan 60-talet och två gånger om året presenteras riks- och länsprognoser, vilka brukar vara mycket träffsäkra. I Hallands län har Arbetsförmedlingen intervjuat 330 privata arbetsgivare och 50 offentliga verksamheter. I hela landet har närmare 11 000 arbetsgivare intervjuats.