Goda utsikter för Hallands arbetsmarknad

Arbetsmarknadsprognos Hallands län 2018

13 december 2017

Under hösten har Arbetsförmedlingen intervjuat 401 arbetsgivare i Halland om deras syn på arbetsmarknaden inför 2018. Prognosen är att arbetslösheten minskar till 5,9 procent fjärde kvartalet 2018. Därmed bedöms Hallands län även fortsättningsvis ha en av landets absolut lägsta nivåer på arbetslösheten i slutet av prognosperioden.

Det är 348 privata och 53 offentliga arbetsgivare i länet som svarat på Arbetsförmedlingens frågor och resultatet är en unik och träffsäker prognos över förväntad sysselsättning och rekryteringsbehovet under 2018.

Arbetsmarknaden ser fortsatt mycket ljus ut för Hallands län och efterfrågeläget i näringslivet ligger strax under nivån för mycket stark efterfrågan. Anställnings-planerna pekar också uppåt i de flesta näringsgrenarna, om än i olika utvecklingstakt. Även på fem års sikt räknar flertalet arbetsgivare med att öka antalet sysselsatta.

– För Hallands län är bedömningen att sysselsättningen kommer att öka med cirka   2 500 personer under 2017 och 2 000 personer under 2018, säger Peter Nofors, arbetsmarknadsanalytiker för Halland. Det är fortfarande de privata tjänste-näringarna som väntas stå för den största ökningen. Starkast förväntningar på efterfrågan finns inom hotell och restaurang, transport samt personliga och kulturella tjänster. Kompetensbristen är dock stor i alla branscher och svårigheten att hitta rätt kompetens är det största tillväxthindret för många företag.   

Den offentliga sektorn har haft en förvånansvärt stark sysselsättningsökning de senaste åren och den ser ut att öka även framöver. För industrin, som i stor utsträckning är exportberoende, väntas antalet sysselsatta bara öka marginellt.

Sysselsättningen inom byggsektorn har ökat sedan 2014 och sektorn får nu anses ha så gott som full sysselsättning. Sammantaget för hela arbetsmarknaden visar prognosen att antalet sysselsatta hallänningar dagtid ökar med 1,3 procent under 2018.

Hallands läns arbetsmarknad är jämförelsevis stabil beroende på ett starkt näringsliv samt en varierande arbetsmarknad med en skiftande privat tjänstesektor. Dessutom bidrar närheten till Göteborg och dess arbetsmarknad till att länet har bland den lägsta arbetslösheten i landet.

I slutet av september hade Halland den lägsta arbetslösheten i landet jämte Uppsala och Västerbottens län då arbetslösheten för åldrarna 16 till 64 år uppgick till 6,0 procent. I oktober hade länet den tredje lägsta arbetslösheten jämte Stockholms län på 6,1 procent.