Fortsatt stark arbetsmarknad i Halland

Arbetsmarknaden i Halland 2017-2018

13 juni 2017

Under våren har Arbetsförmedlingen intervjuat 420 arbetsgivare i Halland om deras syn på arbetsmarknaden under 2017 och inför 2018. Det ser fortsatt ljust ut för Halland och anställningsplanerna pekar uppåt i de flesta näringsgrenarna, om än med olika utvecklingstakt. Även på två års sikt räknar arbetsgivarna med att antalet sysselsatta ökar, men bristen på sökande med rätt kompetens blir än mer påtaglig.  

För Hallands län är bedömningen att sysselsättningen ökar med cirka 1 500 personer under 2017. Det är de privata tjänstenäringarna som väntas stå för största delen av ökningen och störst förväntningar finns inom hotell och restaurang, transport samt inom personliga och kulturella tjänster. Den offentliga sektorn har haft en stark sysselsättningsökning de senaste åren och den ser ut att öka även framöver. För den exportberoende industrin väntas antalet sysselsatta öka marginellt.

Sysselsättningen inom byggsektorn har ökat sedan 2014 och sektorn får nu anses ha så gott som full sysselsättning. Sammantaget för hela arbetsmarknaden visar prognosen att antalet sysselsatta hallänningar ökar med en procent under 2017.

– Arbetsgivarna i det privata näringslivet upplever att bristen på arbetskraft har ökat markant i Halland, säger Peter Nofors, analytiker på Arbetsförmedlingen. Bristen tycks dock inte ha hämmat sysselsättningstillväxten i så stor utsträckning ännu, men sysselsättningen skulle med all sannolikhet kunna öka ännu mer under 2017 och 2018 om det hade funnits fler arbetssökande med rätt kompetens.     Den vanligaste konsekvensen av arbetskraftsbristen i privat sektor är att befintlig personal får arbeta mer. Det är också den konsekvens som har ökat mest i de senaste mätningarna. En annan allvarlig konsekvens är att fler företag tvingas tacka nej till order när de inte kan öka sin produktion. Den vanligaste konsekvensen i offentlig sektor är också hög arbetsbelastning och försämrad service.

I april hade Halland, med 6,3 procent, den tredje lägsta arbetslösheten bland länen. Prognosen är att den relativa arbetslösheten ökar till 6,5 procent fjärde kvartalet 2017. Trots detta väntas Hallands län även fortsättningsvis ha en av landets absolut lägsta arbetslöshet i slutet av prognosperioden.

Det är fortfarande stora skillnader i arbetslöshet mellan olika grupper. De med eftergymnasial utbildning har lägst arbetslöshet medan de som saknar gymnasial utbildning har en högre arbetslöshet. De som är utomeuropeiskt födda är den grupp som har den högsta arbetslösheten.