Fortsatt ljus arbetsmarknad i Halland

Arbetsmarknadsprognos Hallands län 2017

7 december 2016

Under september och oktober har Arbetsförmedlingen intervjuat 420 arbetsgivare i länet om deras syn på arbetsmarknaden inför 2017. Resultatet är en fortsatt ljus arbetsmarknad, men med något svagare ökningstakt de kommande två åren.

Under intervjuerna fick arbetsgivarna bland annat svara på frågor om hur de ser på framtiden, hur många anställda de har och om de planerar några nyanställningar.

– Arbetsmarknaden ser fortsatt mycket ljus ut för Hallands län, säger Peter Nofors, arbetsmarknadsanalytiker i Halland. Konjunkturindikatorn visar att efterfrågan i näringslivet ligger över index och på samma höga nivå som våren 2016. Vidare pekar anställningsplanerna uppåt i de flesta näringsgrenarna, om än i olika utvecklingstakt. Även på två och fem års sikt räknar arbetsgivarna med en ökning av antalet sysselsatta.   

För Halland bedöms sysselsättningen öka med cirka 1 400 personer, eller med en procent, under 2017. Det är fortfarande de privata tjänstenäringarna som väntas stå för en stor del av ökningen. Starkast förväntningar på efterfrågan återfinns inom hotell och restaurang, transport samt personliga och kulturella tjänster. Den offentliga sektorn har haft en förvånansvärt stark sysselsättningsökning de senaste åren och den ser ut att öka även framöver. För industrin väntas antalet sysselsatta bara öka marginellt. Sysselsättningen inom byggsektorn har ökat sedan 2014 och har nu så gott som full sysselsättning. Hallands arbetsmarknad är jämförelsevis stabil beroende på ett starkt näringsliv samt en varierande arbetsmarknad med skiftande privat tjänstesektor. Dessutom bidrar närheten till Göteborg till att länet har bland den lägsta arbetslösheten i landet.    

Sedan drygt ett år har dock arbetslösheten ökat svagt, både i antal och i procent av arbetskraften. Denna utveckling väntas pågå under 2017. Arbetslösheten i Hallands län är som högst bland utrikes födda personer och för dem som saknar gymnasiekompetens. Prognosen är att den relativa arbetslösheten ökar till 6,5 procent fjärde kvartalet 2017.

I norra Halland är arbetslösheten överlag låg. Största förändringen står Varberg för, som sedan början på 2000-talet har gått från den högsta arbetslösheten till den näst lägsta i länet. Kungsbacka har med sin närhet till Göteborg alltid haft en mycket låg arbetslöshet. Södra Halland har däremot än så länge inte dragit nytta av Skånes arbetsmarknad på motsvarande vis. Förhoppningen är att denna pendling fortsätter öka med tågtunneln genom Hallandsåsen och fler tåg som trafikerar västkustbanan.