Fler jobb på arbetsmarknaden i Halland

Arbetsmarknaden i Halland 2016-2017

8 juni 2016

Arbetsmarknad ser fortsatt ljus ut även i Hallands län. Bedömningen är att sysselsättningen kommer att öka med ca 2 800 personer fram till slutet av 2017. Det är fortfarande de privata tjänstenäringarna som väntas stå för en stor del av ökningen. Arbetslösheten bedöms bli oförändrad.

Sveriges arbetsmarknad fortsätter att förstärkas och jobben tillkommer i god takt inom både privata och offentliga tjänster. Tillgången på arbetskraft blir inte tillräcklig inom vissa yrken, därför ökar rekryteringsproblemen och omfattar flera yrken än tidigare. Arbetslösheten bland inrikes födda är låg och den stora potentialen för ökad sysselsättning återfinns bland utrikes födda.

Arbetsmarknad ser fortsatt ljus ut även i Hallands län. Konjunkturindikatorn visar att efterfrågeläget i näringslivet ligger över index och på samma höga nivå som hösten 2015. Vidare pekar anställningsplanerna uppåt i de flesta näringsgrenarna, om än i olika utvecklingstakt. Även på två års sikt räknar arbetsgivarna med en ökning av antalet sysselsatta.

Sysselsättningen ökar med 2 800

För Hallands län är bedömningen att sysselsättningen kommer att öka med ca 2 800 personer fram till slutet av år 2017. Det är fortfarande de privata tjänstenäringarna som väntas stå för en stor del av ökningen. Starkast förväntningar på efterfrågan inför framtiden återfinns inom hotell och restaurang, transport samt personliga och kulturella tjänster. Den offentliga sektorn har haft en förvånansvärt stark sysselsättningsökning de senaste åren och den ser ut att öka även framöver. För industrin, som i större utsträckning är exportberoende, väntas antalet sysselsatta bara öka marginellt. Sysselsättningen inom byggsektorn har ökat sedan 2014 och sektorn får nu anses ha så gott som full sysselsättning. Sammantaget för hela arbetsmarknaden visar prognosen att sysselsatta hallänningar ökar med 2 procent fram till och med 2017.

Oförändrad arbetslöshet

Hallands läns arbetsmarknad är jämförelsevis stabil beroende på ett starkt och kompetent näringsliv samt en varierande arbetsmarknad med skiftande privat tjänstesektor. Dessutom bidrar närheten till Göteborg och dess arbetsmarknad till att länet har näst lägst arbetslöshet i landet. Sedan ett år tillbaka har dock arbetslösheten ökat svagt i antal, men inte i procent av arbetskraften. Detta beroende på att det bara är små ökningar i antal och att arbetskraften ökar i samma takt. Denna utveckling väntas fortgå även under 2016 och 2017. Under 2016 väntas en ökning av arbetslösheten med 100 personer. Det finns fortfarande stora skillnader i arbetslöshet mellan olika grupper. Personer med eftergymnasial utbildning har lägst arbetslöshet medan de som saknar gymnasial utbildning har en högre arbetslöshet. De som är utomeuropeiskt födda är den enskilda grupp som har den högsta arbetslösheten.

Prognosen är att den relativa arbetslösheten ligger kvar på 6,3 procent av den registerbaserade arbetskraften (16-64 år) fjärde kvartalet 2016 men att den ökar till 6,5 procent fjärde kvartalet 2017. Trots detta väntas Hallands län även fortsättningsvis ha en av landets absolut lägsta nivåer på arbetslösheten i slutet av prognosperioden.

Arbetslöshetens sammansättning

Arbetslösheten i Hallands län är som högst bland utrikes födda personer och sökande som saknar gymnasiekompetens. Det är endast fyra andra län än Halland som har en lägre arbetslöshet i landet för utrikes födda, trots att den är fem gånger så hög som arbetslösheten för personer födda i Sverige. Arbetslösheten för sökande som saknar gymnasiekompetens är lägst i landet, men Halmstad och Hylte kommuner ligger på nivåer som överskrider riksgenomsnittet. I norra Halland är arbetslösheten överlag låg. Största förändringen står Varberg för, som sedan börja på 2000-talet har gått från den högsta arbetslösheten till den näst lägsta i länet. Kungsbacka har med sin närhet till Göteborg alltid haft en mycket låg arbetslöshet. En stor del av arbetskraften där pendlar till Göteborgområdet. Södra Halland har däremot än så länge inte dragit nytta av Skånes arbetsmarknad på motsvarande vis. Hallandsåsen har länge varit ett hinder för pendlingen över länsgränsen mellan Halland och Skåne. Förhoppningen är att denna pendling ökar med tågtunneln genom Hallandsåsen och fler tåg som trafikerar västkustbanan.

Utmaningar på länets arbetsmarknad

Vi ser en ökning av antalet arbetslösa, delvis för att inte lika många arbetssökande kommer ut i varaktig sysselsättning i samma utsträckning som tidigare. Bland dem som har långa tider i arbetslöshet finns personer som har en utsatt ställning på arbetsmarknaden och som generellt sett inte har lika lätt att komma ut i jobb. Att minska tiderna i arbetslöshet, är en av de större utmaningarna för arbetsmarknadspolitiken. Antalet arbetslösa i länet med en sammanlagd tid i arbetslöshet på två år eller mer har legat still på en allt för hög nivå sedan våren 2011. Ju längre tid en person står utan arbete, desto sämre blir hens chanser att kunna komma ut på arbetsmarknaden. Personen riskerar därmed att fastna i ett utanförskap.

Bostadsbrist som i storstäderna

Som en konsekvens av att länets befolkning växer kraftigt har Halland en bostadsbrist som man annars bara ser i storstadsregionerna. Till exempel är kötiderna i Halland till hyreslägenheter nästintill lika långa som i Stockholm. Småhuspriserna i landet var bara högre i Stockholms och Uppsala län under första kvartalet 2016. Bostadsbristen riskerar på detta sätt spä på svårigheten för länets arbetsgivare att hitta rätt arbetskraft.