Optimistiska tongångar från näringslivet

Arbetsmarknaden i Halland 2015-2016

10 juni 2015

Näringslivet är optimistiska inför framtiden och förväntar sig en större efterfrågan på sina varor och tjänster under prognosperioden. Sysselsättningen bedöms öka med 2 000 personer och arbetslösheten fortsätter att minska.

Resultatet av vårens intervjuundersökning från Arbetsförmedlingen visar att förväntningarna inför framtiden i Hallands läns näringsliv är alltmer optimistiska. Konjunkturindikatorn visar att efterfrågeläget i näringslivet ligger över index men något lägre än våren 2014, vilket ändå innebär ett starkare efterfrågeläge än normalt. Vidare pekar anställningsplanerna uppåt i de flesta näringsgrenar enligt intervjuundersökningen, om än i olika utvecklingstakt. På två års sikt förutser arbetsgivarna dessutom en något större ökning.

Sysselsättningen ökar med 2 000

För Hallands län är bedömningen att sysselsättningen kommer att öka med cirka 900 personer år 2015 och med ytterligare 1 100 under 2016. Det är fortsatt de privata tjänstenäringarna som väntas stå för en stor del av ökningen. Starkast förväntningar på efterfrågan inför framtiden återfinns inom bland annat hotell och restaurang, handel samt personliga och kulturella tjänster. Den offentliga sektorn, som också utgör en stor del av länets arbetstillfällen, har haft en förvånansvärt stark sysselsättningsökning de senaste åren och den ser ut att öka även framöver. För industrin, som i större utsträckning är exportberoende, väntas antalet sysselsatta nu försiktigt klättra uppåt i länet. Sysselsättningen inom byggsektorn har ökat under 2014 och 2015 och förväntas öka ännu mer under 2016. Sammantaget innebär prognosen att syssel­sättningen i Hallands län ökar med 0,7 procent för innevarande år och 0,8 procent för 2016.

Arbetslösheten fortsätter att minska

Hallands läns arbetsmarknad är relativt stabil till följd av en mångsidig arbetsmarknad med stor privat tjänstesektor. Dessutom bidrar närheten till Göteborgs arbetsmarknad till att länet har näst lägst arbetslöshet i landet. Den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden har bidragit till minskad arbetslöshet. Fjärde kvartalet i år förväntas sluta med 400 färre inskrivna än fjärde kvartalet 2014. Denna positiva utveckling väntas fortgå under 2016 och till fjärde kvartalet bedöms en minskning med 400 personer ske. Dock finns fortfarande stora skillnader i arbetslöshet mellan olika grupper. Personer med eftergymnasial utbildning har lägst arbetslöshet medan de med förgymnasial utbildning har en väldigt hög sådan. De som är utomeuropeiskt födda har den högsta arbetslösheten.

Prognosen är att den relativa arbetslösheten uppgår till 5,9 procent av den registerbaserade arbetskraften (16-64 år) fjärde kvartalet. 2015. Hallands län väntas även fortsättningsvis ha en av landets absolut lägsta arbetslösheter i slutet av prognosperioden.

Arbetslöshetens sammansättning

Arbetslösheten i Hallands län är som högst för ungdomar och utrikes födda personer. Utrikes födda har en arbetslöshet som är fyra gånger högre än arbetslösheten för personer födda i Sverige. Ungdomsarbetslösheten i länet är tredje lägst i landet, men i Halmstad och Hylte kommun ligger ungdomsarbetslösheten på nivåer som överskrider riksgenomsnittet. Motsatta förhållandet ser man i norra Halland där arbetslösheten är låg. Detta gäller i princip över hela arbetsmarknaden. Störst är dock förändringen för Varberg som på tio år gått från den högsta arbetslösheten till i vissa fall den lägsta i länet. Kungsbacka har med sin närhet till Göteborg alltid haft en synnerligen låg arbetslöshet. En mycket stor del av arbetskraften pendlar till Göteborg med omnejd. Södra Halland har däremot inte kunnat dra nytta av närheten till Skånes arbetsmarknad på samma vis. Hallandsåsen är troligtvis mer ett mentalt hinder än ett geografiskt för pendlingen över länsgränsen mellan Halland och Skåne.

Utmaningar på länets arbetsmarknad

Även om vi ser en minskning i antalet inskrivna är det många som inte kommer ut i varaktig sysselsättning. Bland dem som har långa tider i arbetslöshet finns personer som har en utsatt ställning på arbetsmarknaden och inte lika lätt kommer ut i jobb. Här ligger en av de större utmaningarna för arbetsmarknadspolitiken, att minska tiderna i arbetslöshet. Ju längre tid en person står utan arbete, desto sämre blir hens chanser att kunna komma ut på arbetsmarknaden och riskerar därmed att fastna i ett utanförskap.

Bostadsbrist som i storstäderna

Som en konsekvens av att länets befolkning växer kraftigt har Halland liknande bostadsproblem som man annars oftast ser i storstadsregionerna. Till exempel är kötiderna i Halland till hyreslägenheter nästintill lika långa som i Stockholm. Småhuspriserna i landet var bara högre i Stockholm under första kvartalet 2015. Bostadsbristen riskerar på detta sätt att spä på svårigheten för länets arbetsgivare att hitta rätt arbetskraft.