Fler anställda på arbetsmarknaden i Halland

Arbetsmarknadsprognos Hallands län 2015

9 december 2014

I höstens resultat från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning är förväntningarna inför framtiden i Hallands läns näringsliv alltmer optimistiska. Sysselsättningen bedöms öka med 2 500 personer till slutet av 2015.

I höstens resultat från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning är förväntningarna inför framtiden i Hallands läns näringsliv alltmer optimistiska. Konjunkturindikatorn visar att efterfrågeläget i näringslivet ligger på i stort sett på samma nivå som i våras och högre än hösten 2013. Det innebär ett starkare efterfrågeläge än normalt. Vidare pekar anställningsplanerna uppåt i de flesta näringsgrenarna enligt intervjuundersökningen, om än i olika utvecklingstakt. På två års sikt förutser arbetsgivarna dessutom en något större ökning.

Sysselsättningen ökar med 2 500

För Hallands län är bedömningen att sysselsättningen kommer att öka med ca 1 200 personer år 2014 och med ytterligare 1 300 under 2015. Det är fortsatt de privata tjänstenäringarna som väntas stå för en stor del av ökningen. Starkast förväntningar på efterfrågan inför framtiden återfinns inom bland annat hotell och restaurang, handel samt personliga och kulturella tjänster. Den offentliga sektorn, som också utgör en stor del av länets arbetstillfällen, har haft en förvånansvärt stark sysselsättningsökning de senaste åren och den ser ut att öka även framöver. För industrin, som i större utsträckning är exportberoende, väntas antalet sysselsatta försiktigt klättra uppåt inom länet. Sysselsättningen inom byggsektorn ökar under 2014 för att sedan öka ännu mer under 2015. Sammantaget innebär prognosen att sysselsättningen i Hallands län ökar med 0,9 procent för innevarande år och 1,0 procent för 2015.

Arbetslösheten fortsätter att minska

Hallands läns arbetsmarknad är relativt stabil till följd av en mångsidig arbetsmarknad med stor privat tjänstesektor. Dessutom bidrar närheten till Göteborgs arbetsmarknad till att länet har näst lägst arbetslöshet i landet. Den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden har bidragit till minskad arbetslöshet. Fjärde kvartalet 2014 förväntas sluta med 650 färre inskrivna än fjärde kvartalet året innan. Denna positiva utveckling väntas fortgå under 2015 och till fjärde kvartalet bedöms en minskning med 700 personer ske. Dock finns fortfarande stora skillnader i arbetslöshet mellan olika grupper. Personer med eftergymnasial utbildning har lägst arbetslöshet medan de med förgymnasial utbildning har en väldigt hög sådan. De som är utrikes födda har den högsta arbetslösheten.

Prognosen är att den relativa arbetslösheten uppgår till 5,8 procent av den registerbaserade arbetskraften (16-64 år) fjärde kvartalet. 2015. Hallands län väntas även fortsättningsvis ha en av landets absolut lägsta arbetslöshetsnivåer i slutet av prognosperioden.

Arbetslöshetens sammansättning

Arbetslösheten i Hallands län är som högst för ungdomar och bland utrikes födda personer. Utrikes födda har en arbetslöshet som är fyra gånger högre än den för personer födda i Sverige. Ungdomsarbetslösheten i länet är tredje lägst i landet, men i Halmstad och Hylte kommun ligger ungdomsarbetslösheten på nivåer som överskrider riksgenomsnittet. Det motsatta förhållandet ser man i norra Halland, där arbetslösheten är låg i princip över hela arbetsmarknaden. Störst är dock förändringen i Varberg som på mindre än tio år gått från den högsta arbetslösheten i länet till i många fall ha den lägsta. Kungsbacka har med sin närhet till Göteborg alltid haft en mycket låg arbetslöshet. En mycket stor del arbetskraften pendlar till Göteborg med omnejd. Södra Halland har däremot inte kunnat dra nytta av närheten till Skånes arbetsmarknad på samma vis. Hallandsåsen är troligtvis mer ett mentalt hinder än ett geografiskt för pendlingen över länsgränsen mellan Halland och Skåne.

Utmaningar på länets arbetsmarknad

Även om vi ser en minskning i antalet inskrivna är det många som inte kommer ut i varaktig sysselsättning. Bland dem som har långa tider i arbetslöshet finns personer som har en utsatt ställning på arbetsmarknaden och inte lika lätt kommer ut i jobb. Här ligger en av de större utmaningarna för arbetsmarknadspolitiken, att minska tiderna i arbetslöshet. Antalet arbetslösa i länet med en sammanlagd tid i arbetslöshet på två år eller mer har ökat med närmare 160 procent sedan våren 2008, men minskar nu svagt för första gången på länge. Ju längre tid en person står utan arbete, desto sämre blir hens chanser att kunna komma ut på arbetsmarknaden och risken för att fastna i ett utanförskap ökar.

Som en konsekvens av att länets befolkning växer kraftigt har Halland liknande bostadsproblem som man annars oftast ser i storstadsregionerna. Till exempel är kötiderna i Halland till hyreslägenheter nästintill lika långa som i Stockholm. Småhuspriserna i landet var bara högre i Stockholm under första kvartalet 2014. Bostadsbristen riskerar på detta sätt spä på svårigheten för länets arbetsgivare att hitta rätt arbetskraft.