Arbetsmarknaden i Halland fortsätter att förbättras

Arbetsmarknaden i Halland 2014-2015

11 juni 2014

Arbetsförmedlingens intervjuundersökning visar att framtidsutsikterna bland länets arbetsgivare är betydligt mer positiva än för bara ett halvår sedan. Inom framförallt privata tjänster förväntas en ökning av antalet sysselsatta. Arbetslösheten bedöms minska med 600 personer till slutet av 2015.

Arbetsförmedlingens prognosundersökning visar att många företag planerar att öka antalet anställda 2014 och 2015. Arbetsförmedlingen bedömer att sysselsättningen kommer att öka med 1 375 personer i Hallands län fram till utgången av fjärde kvartalet 2014 och med ytterligare 1 750 personer under 2015. Det är den privata tjänstesektorn som fortsatt kommer att vara sysselsättningsmotorn i ekonomin, medan utvecklingen inom industrin är betydligt svagare. Även inom bygg- och anläggningssektorn förväntas sysselsättningen att öka under prognosperioden.

Arbetslösheten sjunker i länet

Hallands län har näst efter Uppsala län, lägst andel arbetslösa i riket. Arbetslösheten varierar dock stort mellan olika kommuner och grupper.Arbetslösheten minskar i länet sedan årets början och den tendensen bedöms fortsätta under prognosperioden. I slutet på året bedöms antalet inskrivna vara 9 500 personer, en minskning med 850 jämfört med slutet av 2013. Till utgången av fjärde kvartalet 2015 bedöms antalet arbetslösa i länet vara cirka 8 700 personer.

Brist på arbetskraft inom vissa yrken

Mest påtaglig är bristen på arbetskraft inom offentlig sektor, men även privata företag som verkar inom vård-, omsorg och skola har stora svårigheter att hitta vissa yrkesgrupper. Inom privat sektor är det företag inom information- och kommunikation som upplever störst problem att hitta kompetent arbetskraft. Majoriteten av bristyrkena i Hallands län tillhör yrkesgrupper som kräver högskoleutbildning, medan majoriteten av överskottsyrkena tillhör yrkesgrupper som har låga utbildningskrav.

Utmaningar på arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingen har identifierat fyra grupper på arbetsmarknaden som generellt har svårare än andra att hitta en varaktig sysselsättning:

  • Arbetssökande med högst förgymnasial utbildning
  • Arbetssökande födda utanför Europa
  • Arbetssökande med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
  • Arbetssökande äldre än 55 år

Dessa så kallade arbetslösa i utsatta grupper förväntas att öka sin andel av de inskrivna på Arbetsförmedlingen. Detta sker samtidigt som bristen på kompetens på arbetsmarknaden bedöms öka. En situation som ställer stora krav på Arbetsförmedlingen.