Oförändrad optimism inom gruvnäringen

Arbetsmarknadsprognos för gruvnäringen 2019

12 december 2018

Majoriteten av företag i den här undersökningen bedömer en oförändrad eller något ökande efterfrågan av sina varor under det närmaste halvåret och året. En ökad andel företag kan öka produktion innan eventuell nyanställning. Antalet anställda bedöms öka något marginellt på ett års sikt.

Näringen upplever generellt att urvalet av sökande till näringens olika tjänster har minskat och att svårigheterna att rekrytera personer man är i behov av har förvärrats. Hela 80 procent av tillfrågade företag har haft svårigheter att finna arbetskraft med den kompetens som företagen efterfrågat. Tjänster som näringen upplevt svårrekryterade är till exempel ingenjörs- och teknikertjänster med olika inriktningar som till exempel gruv- och metallurgi, process, kemi, underhåll samt automation, underhållsmekaniker och maskinreparatörer samt elektriker.

Efterfrågan

Vid vårens undersökning bedömde en tredjedel respektive två tredjedelar av tillfrågade företag att efterfrågan på deras varor skulle öka eller vara oförändrad. Utfallet blev marginellt något sämre än det som bedömdes under våren, nio tiondelar hade haft en oförändrad efterfrågan och resterande tiondel en ökande. Förväntningsläget inför det närmaste halvåret och året är likartat med det efterfrågeläge som blev de senaste sex månadernas utfall, det vill säga att en majoritet på nio tiondelar bedömer en oförändrad efterfrågan och resterande tiondel en ökande efterfrågan.