Fler sysselsatta och färre arbetslösa på Gotland 2019

Arbetsmarknadsprognos Gotlands län 2019

12 december 2018

Det är fortsatt god arbetsmarknad i länet och sysselsättningen väntas öka med 475 personer 2018-2019. Samtidigt sjunker arbetslösheten, men i långsammare takt.

Arbetsförmedlingen bedömer att antalet sysselsatta på Gotland kommer att öka med nästan 500 personer över prognosperioden. För 2018 är prognosen 325 fler sysselsatta på ön. Tillväxten dämpas något under 2019 och sysselsättningsökningen beräknas bli 150 personer. Detta innebär en sysselsättningstillväxt på 1,3 procent under 2018 och med ytterligare 0,6 procent under 2019.

–Höstens intervjuundersökning visar att arbetsgivare är positiva om framtiden och att efterfrågan på arbetskraft fortfarande är hög, säger Jim Enström, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen. Men jobben ökar inte i samma takt som tidigare.

Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten under det fjärde kvartalet i år uppgår till knappt 1 600 personer (5,5 procent) för att ett år senare sjunka ytterligare till 1 450 (5,1 procent) i länet. Detta är en något lägre arbetslöshet än vad som tidigare prognosticerats. En av orsakerna är att många av öns arbetsgivare fortsatt växer och är beredda att göra avkall på utbildning och erfarenhet när de söker efter ny personal.

Utrikes födda

Arbetslösheten skiljer sig åt mellan inrikes- och utrikesfödda personer (3,8 procent mot 18,7 procent). Högsta avslutade utbildning är avgörande för hur stor risken är att hamna i långvarig arbetslöshet. Bland personer med grundskola som högsta avslutade utbildning är arbetslöshetsnivån 13,5 procent. För personer med gymnasiekompetens, respektive högskoleutbildning är arbetslösheten 3,8 respektive 3,4 procent.

–Bristen på arbetskraft har ökat snabbt de senaste åren och många av de inskrivna arbetslösa saknar gymnasiekompetens, vilket ofta är ett grundkrav från arbetsgivare. Därför är det så viktigt att vi vägleder och motiverar till arbete genom utbildning.