Fortsatt minskad arbetslöshet

Arbetsmarknaden på Gotland 2018-2019

4 juli 2018

Arbetslösheten fortsätter att sjunka. Till slutet av 2019 till 5,7 procent, jämfört med 6,4 år 2017. Svårigheterna för många arbetsgivare att hitta kompetens består inom privata näringslivet.

Arbetslösheten fortsätter nedåt under 2018, från 6,4 procent till 5,9 procent och cirka 1 705 arbetslösa. Till fjärde kvartalet 2019 bedöms arbetslösheten att sjunka ytterligare till 5,7 procent och drygt 1 630 arbetslösa.

Av Arbetsförmedlingens senaste intervjuundersökning framgår att arbetsgivarna på Gotland förväntar sig att efterfrågan på varor och tjänster blir starkare än normalt det kommande halvåret. Bedömning är att sysselsättningen fortsätter att öka under prognosperioden

Brist på arbetskraft

En låg arbetslöshetsnivå gör att små ökningar av behov av arbetskraft kan bidra till stora problem att rekrytera inom vissa yrken. För näringslivet handlar det om yrken med långa utbildningar som ingenjörer och IT-specialister, men det är även svårt att hitta kockar och servitörer. Det råder även stor efterfråga på träarbetare. De branscher där arbetsgivarna tror på starkast efterfrågan är transport, hotell och restaurang följt av företagstjänster och handel. Runt 90 procent av arbetsgivare i hotell- och restaurangbranschen bedömer att till högsäsongen 2018 kommer efterfrågan att öka. Även inom byggbranschen bedömer hälften av arbetsgivarna att efterfrågan kommer att öka under kommande halvår.

Det är också svårigheterna att hitta personal inom offentliga tjänster och högskoleyrken som socialsekreterare, grundskollärare, förskollärare, läkare, sjuk- och undersköterskor.

Sysselsättningen

– Enligt befolkningsprognosen från Statistiska Centralbyrån bedöms befolkningen på Gotland att öka över tid, vilket innebär att konjunkturläget i kombination med ett visst ökat inflöde i arbetskraften är positiv för den gotländska arbetsmarknaden. Av våra intervjuer framgår att arbetsgivarna har stark tro på efterfrågan men också i många fall problem med att hitta den kompetens de behöver, säger Tina Ersson, Arbetsförmedlingens chef på Gotland.

Till fjärde kvartalet 2018 tros sysselsättningen ha ökat med cirka 200 personer.  Till fjärde kvartalet 2019 bedöms sysselsättningen fortsatt öka med ytterligare 100 personer. Ökningen under året kommer brett inom det privata näringslivet. Starkast växer bygg samt finansiell verksamhet och företagstjänster. I de offentliga verksamheterna blir sysselsättningen i det närmaste oförändrad.

Svårigheter för vissa

– En viktig uppgift för Arbetsförmedlingen är att öka kunskaper och kompetens bland de personer som har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden.

Utmaningar för Gotlands arbetsmarknad

Bland barn, ungdomar och äldre äger de största befolkningsökningarna rum. Det kommer att skapa många nya jobb men också färre potentiella skattebetalare i arbetsför ålder, 16-64 år.

Effekterna av generationsväxlingen påverkar länet i flera år framöver. Tillskottet av nyanlända kan skapa möjligheter att neutralisera en annars tilltagande brist på arbetskraft, om de nyanlända väljer att stanna kvar och bosätta sig i länet. I annat fall finns risk för ökad brist på arbetskraft och ett ökat skattetryck.

Validering, utbildning, praktik och andra kompetenshöjande insatser är viktiga för allt större grupper av arbetslösa som har svårt att få arbete. Det gäller särskilt för de nyanlända som kommer från länder utanför Europa.