Starkt näringsliv ger ökad sysselsättning

Arbetsmarknaden på Gotland 2017-2018

13 juni 2017

Sysselsättningen fortsätter att öka och arbetslösheten sjunker. I slutet av 2018 har arbetslösheten vänt uppåt något. Svårigheterna för många arbetsgivare att hitta kompetens består framförallt inom offentlig verksamhet men också inom det privata näringslivet.

Arbetslösheten fortsätter nedåt under 2017, från 6,4 procent och knappt 1 800 arbetslösa till 6,0 procent och cirka 1 675 arbetslösa. Till fjärde kvartalet 2018 bedöms arbetslösheten öka till 6,3 procent och drygt 1 750 arbetslösa.

Av Arbetsförmedlingens senaste intervjuundersökning framgår att arbetsgivarna på Gotland förväntar sig att efterfrågan på varor och tjänster blir starkare än normalt det kommande halvåret. Bedömning är att sysselsättningen fortsätter att öka under prognosperioden med 350 nya jobb.

Brist på arbetskraft

En låg arbetslöshetsnivå gör att små ökningar av behov av arbetskraft kan bidra till stora problem att rekrytera inom vissa yrken. För näringslivet handlar det om yrken med långa utbildningar som ingenjörer och IT-specialister, men det är även svårt att hitta kockar och servitörer. De branscher där arbetsgivarna tror på starkast efterfrågan är transport, hotell och restaurang följt av företagstjänster och handel.

Det är också svårigheterna att hitta personal inom offentliga tjänster och högskoleyrken som socialsekreterare, grundskollärare, förskollärare.

Sysselsättningen

– Sysselsättningsökningen är oerhört positiv för Gotland, säger Tina Ersson, Arbetsförmedlingens chef på Gotland. Av våra intervjuer framgår att arbetsgivarna har stark tro på efterfrågan men också i många fall problem med att hitta den kompetens de behöver. En låg arbetslöshet innebär också en större sårbarhet. En av våra stora utmaningar är också att attrahera människor att komma till och att stanna på Gotland. Det gäller inte minst de nyanlända som måste uppmärksammas på fördelarna med att stanna på ön.

Till fjärde kvartalet 2017 tros sysselsättningen ha ökat med cirka 200 till nästan 25 400.  Till fjärde kvartalet 2018 bedöms sysselsättningen fortsatt öka med ytterligare knappt 150 personer. Ökningen under året kommer brett inom det privata näringslivet. Starkast växer bygg samt privat vård och omsorg. I de offentliga verksamheterna blir sysselsättningen i princip oförändrad.

Svårigheter för vissa

– Vi gläds åt de positiva stämningarna i många branscher. Men vi har en viktig uppgift i att öka kunskaper och kompetens bland de personer som annars har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden, som unga och nyanlända.  Risken finns att andelen personer som har svårt att få ett arbete ökar när arbetslösheten vänder uppåt. Och vi ser redan idag att allt fler har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Utmaningar för Gotlands arbetsmarknad

Bland barn, ungdomar och äldre äger de största befolkningsökningarna rum. Det kommer att skapa många nya jobb men också färre potentiella skattebetalare i arbetsför ålder, 16-64 år. Effekterna av generationsväxlingen påverkar länet i flera år framöver. Tillskottet av nyanlända kan skapa möjligheter att neutralisera en annars tilltagande brist på arbetskraft, om de nyanlända väljer att stanna kvar och bosätta sig i länet. I annat fall finns risk för ökad brist på arbetskraft och ett ökat skattetryck.  Validering, utbildning, praktik och andra kompetenshöjande insatser är viktiga för allt större grupper av arbetslösa som har svårt att få arbete. Det gäller särskilt för de nyanlända som kommer från länder utanför Europa.