Fler nya jobb och färre arbetslösa

Arbetsmarknadsprognos Gotlands län 2017

7 december 2016

Sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar under prognosperioden. Flera arbetsgivare uppger också brist på kompetens vid rekryteringar.

Den svenska arbetsmarknaden fortsätter att förstärkas under 2017, men i ett svagare tempo än 2016. Under 2016 bedöms sysselsättningen öka i både riket och i länet. Syssel-sättningen kommer även fortsättningsvis att öka mest inom privat och offentlig tjänste-sektor, men även inom byggverksamhet väntas antalet sysselsatta öka starkt.

Efterfrågan på varor och tjänster

I vår arbetsgivarundersökning ser vi tydligt att efterfrågan på de gotländska företagens varor och tjänster stärkts betydligt. För det kommande året bedömer företagen att ef-terfrågan kommer att bli starkare än normalt. Bedömningarna om ett starkt 2017 stöds också av en stark jobbtillväxt i bygg samt i privata tjänster och inom stat och kommun. I backspegeln ser vi en mycket stark efterfrågan för sommarhalvåret. Efterfrågan går alltid ner under vintern och särskilt satt i relation till en mycket stark sommar, men det gotländska arbetsgivarna är mycket positiva inför 2017.

Fler lediga jobb på ön

Genom stärkt ekonomi, ny- och återetableringar, jobbpaket och en allmänt god efter-frågan växer den gotländska arbetsmarknaden. Antalet sysselsatta gotlänningar kom-mer att öka under 2017. Bristen på arbetskraft är generellt låg men har ökat något jäm-fört med förra våren. Flera gotländska arbetsgivare, både privata och offentliga, har dock problem att hitta den kompetens deras verksamhet behöver, till exempel är soci-alsekreterare, förskollärare, ingenjörer och kockar svårrekryterade. Brist på arbetskraft kan vara förödande för både företagen och för Gotland genom att tillväxtpotential och sysselsättningstillväxt hämmas. Inom offentliga verksamheter kan en sådan arbets-kraftsbrist försämra tillgången på välfärdstjänster. I slutändan kan det även innebära sämre lönsamhet och lägre sysselsättning hos de gotländska företagen och verksamhet-erna. Arbetsförmedlingen bedömer att sysselsättningen på ön ökar med drygt 200 per-soner 2017. Detta motsvarar en sysselsättningsökning på cirka 0,9 procent och antalet sysselsatta blir då knappt 25 650.

Befolkningen på Gotland bedöms öka över tid enligt den senaste befolkningsprognosen från SCB. Det aktuella konjunkturläget i kombination med ett ökat inflöde i arbetskraf-ten är mycket positivt för den gotländska arbetsmarknaden. Under 2017 bedömer vi att arbetskraften ökar med ett 50-tal personer. Att det inte blir fler beror på att många asy-linvandrare flyttar till större städer när de fått uppehållstillstånd.

Arbetslösheten har stora säsongsvariationer på Gotland. Sett över några år så nådde arbetslösheten sin hittills lägsta nivå under sommaren 2008. Därefter ökade arbetslös-heten till dess att den kulminerade under 2012. Därefter har arbetslösheten stadigt minskat, månad för månad, och till fjärde kvartalet 2016. Arbetslösheten väntas fort-sätta sjunka under 2017 men i en något lägre takt - vår bedömning är att antalet arbets-lösa och sökande i program med aktivitetsstöd har minskat med 100 personer till
Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Gotlands län 6
knappt 1 800. Till slutet av 2017 beräknar vi att arbetslösheten har sjunkit ytterligare till knappt 1 750 personer, motsvarande en relativ arbetslöshet på 6,3 procent.

Utmaningar på länets arbetsmarknad

Även om framtidstron har stärkts hos många av de gotländska företagen är utmaning-arna på den gotländska arbetsmarknaden desamma som i höstas: 

  • Allt fler har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden
  • Företagen har svårigheter att hitta efterfrågad kompetens
  • Generationsväxlingen ökar rekryteringsproblemen ytterligare
  • Matchningsläget försvåras av att en ökad andel av de arbetslösa saknar den kompetens som efterfrågas.
  • Att lyckas behålla och attrahera de människor som den gotländska arbets-marknaden behöver.